אלה אינם זכאים


מי שעקב נכותו זכאי לתשלום בעד אחזקת רכב, או תשלום בעד השתתפות בהוצאות ניידות, או שהוא זכאי לפטור מלא או חלקי מתשלום המסים החלים על הרכב, וזאת על-פי אחד החוקים שלהלן:

  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט -1959
  • חוק המשטרה (נכים ונספים),  תשט"ו - 1955
  • חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך - 1960
  • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד - 1954
  • חוק הגמלאות לנפגעי ספר, תשי"ז - 1956
  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל -1970