הגשת תביעה לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר)


תביעה לתגמול בעת טיפול רפואי (תט"ר) יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך על גבי טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.

 

ואלה המסמכים שיש לצרף לתביעה:

  • מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  • אם לטענתך יש לך פגיעה נפשית בגלל חשיפה לרצף של אירועים בטחוניים, עליך למלא גם טופס תשאול נפגע הטוען לפגיעה נפשית בעקבות רצף אירועים ביטחוניים (בל/577).
  • אישור מתחנת המשטרה המקומית. אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
  • תעודות רפואיות על אי-כושר לעבוד, חתומות בידי רופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך.
  • שכיר יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, לרבות תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות).
  •  עצמאי יצרף שומות ממס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה לפגיעתו, כדי להוכיח את שיעור הפגיעה בהכנסותיו.

התביעה והמסמכים הנלווים מועברים לאישור הרשות המאשרת (154) במשרד הביטחון.