קביעת דרגת הנכותנפגע בפעולת איבה שהגיש תביעה לתגמול נכות, יוזמן להופיע לפני ועדה רפואית, שבסמכותה לקבוע את דרגת נכותו לתקופה זמנית או קבועה, לפי חומרת הפגיעה.

הוועדה הרפואית

תפקיד הוועדה הרפואית הוא להעריך את דרגת הנכות של הנפגע, על פי החומר והבדיקות הרפואיות, ולתת לכך ביטוי באחוזים.
חברי הוועדה הרפואית הם רופאים מומחים המתמנים על ידי שר הרווחה. הרכב הוועדה יכול לכלול רופא אחד או יותר, בהתאם לצורך. החלטות הוועדה מתבססות על הבדיקות הרפואיות ועל מבחנים מיוחדים לקביעת דרגת הנכות.

מבחנים לקביעת דרגת הנכות

זוהי רשימת פגיעות ומחלות; לכל פגיעה ומחלה נקבעו אחוזי נכות, עם פירוט המגבלות שהן גורמות. בחישוב אחוזי הנכות לנפגע אין לוקחים בחשבון פגם שהיה לפני הפגיעה, או פגם שנגרם אחריה ושלא כתוצאה ישירה ממנה.

הנחיות לנבדק בהופיעו בפני הוועדה הרפואית

לפני הוועדה הרפואית נמצא תיקכם הרפואי, ובו מסמכים אודות הפציעה או המחלה, שהתקבלו מהגורמים הרפואיים המוסמכים. קחו בחשבון שהמידע הבסיסי ידוע לחברי הוועדה, ולכן חשוב שתשלימו את הידוע בחומר רפואי מעודכן ותביאו עמכם סיכומי מחלה, אישורים וכד’.

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת נכותכם רק בקשר לפציעה או למחלה שקשורות לפגיעת האיבה שהוכרה לכם.

חישוב דרגת הנכות


דרגת הנכות מחושבת כך:

כאשר קיימת פגיעה אחת, דרגת הנכות תהיה כדרגת הנכות של אותה פגיעה. לדוגמה: מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 40% בגין פגימה אחת, דרגת נכותו תהיה 40%.
כאשר קיימות כמה פגיעות, שלכל אחת מהן דרגת נכות נפרדת – משקללים את שתיהן. לדוגמה: כאשר יש שתי פגיעות, הראשונה בדרגת 60% והשנייה בדרגת 30%, דרגת הנכות הראשונה תהיה 60% והשנייה תהיה 12% - שהם 30% מתוך 40% הנותרים. כך שדרגת הנכות הכוללת תהיה 72%.
על פי צורת חישוב זו, ככל שיש יותר פגיעות, דרגת הנכות נטו לכל פגיעה שמעל לפגיעה היסודית הראשונה הולכת ופוחתת.
כאשר שתי פגיעות או יותר מתייחסות לאיברים זוגיים (לדוגמה: שתי ידיים או שתי רגליים), רשאית הוועדה הרפואית לחבר את דרגות הנכות של איברים אלו. לדוגמה: נכות של 40% ביד אחת ו–30% בשנייה תהיה שווה ל–70% דרגת נכות כוללת.
עם זאת, דרגת הנכות הסופית לא תעלה על 100%. לדוגמה: נכות בשיעור 40% ברגל אחת ו–70% בשנייה שווה ל–100% דרגת נכות כוללת (ולא 110%).

הזמנה לבדיקה חוזרת

אם דרגת נכותכם היא זמנית, או שחל שינוי בדרגת נכותכם, תוזמנו להופיע שנית לפני הוועדה הרפואית. המוסד לביטוח לאומי רשאי להורות על בדיקה חוזרת פעם בשנה, אך ניתן להקדים את מועד הבדיקה, אם יש יסוד להניח שחל שינוי בדרגת נכותכם (אך לא פחות משישה חודשים לאחר החלטת הוועדה).
אם אינכם יכולים להופיע במועד שנקבע, עליכם להודיע על כך מראש ולקבוע מועד אחר.
אם הוזמנתם לבדיקה מחודשת לפני הוועדה הרפואית ולא הופעתם לבדיקה במועד, ומיום קביעת דרגת נכותכם האחרונה עברו שישה חודשים לפחות - המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית את תגמוליכם

בקשה לדיון חוזר

אם אתם סבורים כי חלה החמרה במצבכם הבריאותי עקב פגיעת האיבה, ועברו שישה חודשים מיום החלטת הוועדה בדבר נכותכם, אתם רשאים לבקש דיון מחודש במצבכם. יש לצרף לבקשה אישור רופא המעיד על השינוי.

סרט הכנה לוועדה הרפואית
שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית