קנאביס רפואי
נפגע עבודה זכאי, בתנאים מסוימים, לקבל החזר חלקי או מלא עבור טיפול בקנאביס רפואי, באמצעות קופת החולים ולפי הקריטריונים בנוהל 106 של יחידת היק"ר במשרד הבריאות.


אופן הגשת הבקשה למימון טיפול בקנאביס רפואי

כדי לבדוק את זכאותך למימון קנאביס רפואי כנפגע עבודה עליך להעביר לקופת החולים את המסמכים הבאים:

  • המלצת רופא מורשה מטעם משרד הבריאות להנפקת רשיון לקנאביס רפואי.
  • המלצת רופא מטפל מטעם קופת חולים שהוא בעל מומחיות מהתחום הרפואי הרלוונטי, שקבע את הצורך בטיפול בקנאביס רפואי. לדוגמה: אם ההמלצה לטיפול בקנאביס רפואי ניתנה עקב אבחנה אורטופדית (כאבי גב תחתון), הרופא הממליץ צריך להיות מתחום האורטופדי וכו'
  • פרוטוקול הוועדה הרפואית (אם התקיימו מספר ועדות - עליך להעביר את כל הפרוטוקולים מכל הוועדות).
  • רישיון לאחזקה ושימוש בקנאביס רפואי מטעם משרד הבריאות. הבקשה בצירוף כל המסמכים תיבחן על ידי רופא השירות בקופה, שבסמכותו לקבוע שהצורך בקנאביס הרפואי כולו או חלקו, נובע מהפגיעה בעבודה שהוכרה לך.

יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים לקופה, כדי למנוע עיכוב בטיפול בבקשתך.

קבלת החזר כספי עבור הטיפול

  • לאחר קבלת אישור זכאות למימון קנאביס מקופת החולים, ניתן להגיש לקופה את הקבלות והמרשמים לצורך ביצוע ההחזר הכספי.
  • תוקף אישור הזכאות למימון הקנאביס כפוף לתוקפו של רשיון האחזקה והשימוש בקנאביס שניתן ממשרד הבריאות. 
  • בכל שינוי או עדכון שקשור למימון של הבקשה שאושרה, תידרש בדיקת זכאות מחודשת.