בדיקה על ידי ועדה רפואית


​מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית (רופא אחד או שני רופאים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי, והם מומחים בליקויים רפואיים מסוג פגיעתו של המבוטח).

הוועדה הרפואית תבדוק אם נותרה למבוטח נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה. בשעת הצורך תשתף הוועדה בדיוניה יועץ רפואי חיצוני  או תדרוש מן המבוטח לבצע בדיקות נוספות.

הרכב הוועדה הרפואית

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או שניים (שנקראים פוסקים רפואיים), המומחים בתחומי רפואה שונים. רופאי הוועדה אינם עובדי המוסד לביטוח לאומי והם ממונים על ידי שר הרווחה לשמש פוסקים בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי.

 

הרכב הרופאים בוועדה הרפואית נקבע על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי, בהתאם למומחיות הרפואית הנדרשת לסוג הפגיעה שלך. בוועדה יושב גם מזכיר/ה - עובד הביטוח הלאומי, שתפקידו לרשום את דבריך ואת פרוטוקול הוועדה ולדאוג לשמירה על זכויותיך.

 

כאשר הנפגע סובל ממספר ליקויים רפואיים, שדורשים בדיקה של יותר משני רופאים, הוא מופנה להיבדק אצל יועץ רפואי, לפני או אחרי שמתקיימת הוועדה הרפואית, חוות הדעת של היועץ הרפואי מועברת לוועדה הרפואית, לצורך קביעת דרגת הנכות. העתק מחוות הדעת נשלח לנפגע.

 

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית?

לפני שתוזמן לחדר הוועדה, הרופאים יעיינו במסמכים הרפואיים שבתיקך, לאחר מכן המזכיר יזמין אותך להיכנס לחדר הוועדה.

תתבקש להציג תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת עם תמונה (ללא תעודה מזהה לא תוכל להיבדק בוועדה). המזכיר יציג את עצמו ואת הרופאים בשמותיהם ובתחומי מומחיותם. הרופאים והמזכיר עונדים תגי זיהוי.

 

לידיעתך,

אם אתה מכיר את אחד הרופאים בוועדה באופן אישי כרופא מטפל, או קיבלת ממנו חוות דעת, הוא לא יכול להשתתף בוועדה הרפואית שתבדוק אותך. במקרה כזה, עליך להודיע על כך למזכיר הוועדה ותוזמן לוועדה אחרת.

 

הצגת הבעיות הרפואיות

לפני הבדיקה תתבקש להציג את המגבלות הרפואיות שאתה סובל מהן כתוצאה מהתאונה. אם קשה לך לפרט את המגבלות הרפואיות, אתה רשאי להגיע עם נציג מטעמך (עו"ד, מתרגם, קרוב משפחה), שיציג את טענותיך במקומך. הטענות יירשמו בדוח הוועדה ותתבקש לאשר אותן בחתימתך.

 

באפשרותך להכין מראש מסמך שבו מפורטות הטענות והמגבלות הרפואיות שלך ולהגישו בוועדה לרופא או למזכיר. מסמך זה יצורף לדוח הוועדה.

 

מסירת מסמכים למזכיר הוועדה

בבואך לוועדה, הבא עמך העתקים של כל המסמכים הרפואיים שקשורים לפגיעה בעבודה, חוות דעת רפואיות, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות על אי כושר לעבודה ווכדומה.  אין צורך להביא מסמכים, שכבר מסרת בעת הטיפול בתביעה לדמי פגיעה. הם נמצאים בתיקך ויועברו לוועדה. כמו כן יש להביא צילומי רנטגן שעשית עקב הפגיעה, כולל פענוח הצילום.

 

אם בטופס התביעה לנכות מעבודה לא ציינת פרטי חשבון בנק, הבא מסמכים אלה למזכיר הוועדה.


בדיקה גופנית

לפני הבדיקה תתבקש לחתום על הסכמה להיבדק על ידי רופאי הוועדה.


רופאי הוועדה יחליטו, בהתאם לסוג הפגיעה, אם יש צורך לבדוק אותך בדיקה גופנית. אם הוועדה כוללת שני רופאים מומחים, לא תמיד נדרשת בדיקה גופנית של שניהם. במהלך הבדיקה יתייחסו הרופאים לבעיות ולמגבלות הרפואיות שציינת ולפגיעה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

אתה רשאי לבקש מהוועדה להכניס מלווה מטעמך שיהיה נוכח בזמן הבדיקה הגופנית ויסייע לך להתלבש.

 

שים לב,

הבדיקה הגופנית שמבצעת הוועדה מיועדת לאבחון ולקביעת דרגת נכות ולא לצורך טיפול רפואי. לפיכך היא אינה דומה לבדיקות שמבצע רופא משפחה או רופא מטפל אחר. נוסף על כך לרופא אין סמכות לדון בטיפול הרפואי שאתה זקוק לו. לכן אין טעם לבקש ממנו בקשות הקשורות לטיפול הרפואי.

 

סיכום דיון וקביעת דרגת נכות

בסיום הבדיקה, לאחר שתצא מחדר הוועדה, הוועדה תסכם את הדיון. הרופא מקריא למזכיר את הממצאים הרפואיים שמצא בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק, לבעיות הרפואיות שהצגת ולתוצאות הבדיקה הגופנית. על פי ממצאים אלה תיקבע דרגת הנכות. כמו כן ייקבע גם תאריך תחילת דרגת הנכות, והאם הדרגה לתקופה זמנית או לצמיתות.

 

הפנייה לבדיקות נוספות

אם לדעת הוועדה עליך לעבור בדיקות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים, יישלח אליך מכתב בהתאם. אם מדובר בבדיקות רפואיות, תקבל הודעה על מועד ומקום הבדיקה. בשלב זה עדיין לא תיקבע לך דרגת נכות. כאשר יתקבל החומר הרפואי הנדרש, תתכנס הוועדה שנית ותיקבע את דרגת נכותך, ללא צורך בנוכחותך.

 

לידיעתך,

הודעה על החלטת הוועדה, בצירוף העתק דוח הוועדה יישלחו אליך בדואר, בסמוך ככל האפשר לסיום הדיון. אנא שמור על העתך הדוח. בקשה לעותק נוסף כרוכה בתשלום. אם תיקבע לך דרגת נכות, תיקך יועבר לפקיד התביעות לטיפול בתשלום קצבה או מענק.

חשוב לדעת:

  • חשוב להופיע לוועדה הרפואית במועד שנקבע. אי-הופעה לוועדה מעכבת את הטיפול בתביעתך ואת תשלום הקצבה או המענק. נפגע שלא יופיע פעמיים יחויב בתשלום הוצאות.
  • אם מסיבה מיוחדת אינך יכול להתייצב לפני הוועדה במועד שנקבע לך, נא הודע למזכיר הוועדות הרפואיות, לפחות שלושה ימים לפני המועד שנקבע. הודעתך תאפשר הזמנת נבדק אחר, שממתין לוועדה רפואית.
  • הקפד להגיע לוועדה בשעה שנרשמה בהזמנה. עם זאת, יש לזכור שהשעה שנקבעה היא משוערת וייתכן שתתבקש להמתין לתורך.
  • חשוב להביא תעודת זהות או תעודה מזה אחרת עם תמונה. ללא תעודה מזהה לא תוכל להיכנס לוועדה.
  • הגעת ראשון ולא נכנסת ראשון? אל תכעס. הכניסה לוועדה אינה תמיד לפי סדר ההגעה. במקרים מסוימים הוועדה רשאית להכניס מוזמן אחר לפניך, בהתחשב בנסיבות רפואיות או אחרות, שלא תמיד גלויות לעין.
  • כאשר נבדק סיים את הבדיקה בוועדה, הרופא צריך לסכם את ההחלטה, כמו כן הרופא צריך גם לעיין בתיק שלך לפני שתיכנס לחדר. המתן בבקשה עד אשר יקרא לך מזכיר הוועדה להיכנס.
  • זמן הבדיקה בוועדה אינו אחיד לכל הנבדקים. הוא תלוי במידה רבה בסוג הפגיעה של הנבדק, במורכבות הבדיקה הגופנית הנדרשת, בכמות המסמכים הרפואיים ועוד.
  • זכור להביא עמך את כל המסמכים הרפואיים שברצונך לתת לרופא בוועדה. עם זאת מסמכים שכבר העברת לנו, אין צורך להביא פעם נוספת. הם נמצאים בתיק.
   הכן העתקים מהמסמכים שברצונך להשאיר בידי הוועדה הרפואית.
  • אם לא ציינת פרטי חשבון בנק בטופס התביעה, או עדיין לא המצאת המחאה מבוטלת כנדרש, לצורך אימות החשבון, נא הבא את הנדרש למזכיר הישיבה, כדי שהביטוח הלאומי יוכל לשלם לך את המגיע.

הביטוח הלאומי עושה כל שניתן, כדי לסיים את הטיפול בהקדם, וכדי לשלם לך את הקצבה. עם זאת לעתים יש עיכובים, בשל הצורך לקבל מסמכים רפואיים מקופת חולים ובתי חולים. לפיכך אם עדיין לא חזרת לעבודה ונותרה לך נכות עקב הפגיעה, אתה רשאי לפנות לסניף הביטוח הלאומי ולבקש מקדמה (במקרים מיוחדים פקיד התביעות ייזום תשלום מקדמה, גם בלי שתפנה).

סרט הכנה לוועדה הרפואית

שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית