דרגת נכות לצמיתות (קבועה)


​הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי.

ברשימה זו, מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע.

לדוגמה:

מי שנפגע בעבודה, ויש לו מגבלה בעמוד שדרה צווארי, אחוז נכותו ייקבע על פי אחת משלוש ההגדרות הרשומות בסעיף 37 (5) ברשימת הליקויים הרפואיים, שמתייחס לעמוד שדרה צווארי.

 

37 (5). הגבלת תנועות בעמוד השדרה הצווארי

(א) בצורה קלה     10%

(ב) בצורה בינונית 20%

(ג) בצורה קשה    30%


קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר

כאשר לנפגע כמה ליקויים רפואיים, דרגת הנכות נקבעת לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).

 לדוגמה:

20% עבור ליקוי בגב

10% עבור ליקוי ברגל

החישוב המשוקלל:

20%  (20% נכות בגב מחושבים מתוך 100%)

+

 8% (10% נכות ברגל מחושבים מתוך 80% - אלה האחוזים שנשארו לאחר הפחתת 20% הנכות בגב מתוך 100% האפשריים).

 סה"כ  28%


הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")

כאשר לנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, בודקת הוועדה אם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה ואם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ- 20% מהכנסותיו.

במקרים אלה הוועדה יכולה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

לדוגמה: אם נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 30%, הוועדה יכולה להגדיל את דרגת נכותו עד ל- 45%.

 

ההחלטה על הגדלת דרגת נכות על פי תקנה 15 היא בסמכות הוועדה הרפואית. במקרים מסוימים הוועדה יכולה לקבל חוות דעת של "ועדת רשות", שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.

בדרגת נכות רפואית בשיעור 20% ויותר, העתק מהמלצת "ועדת הרשות" נשלח לנבדק.

 

קביעת דרגת נכות רק לליקויים רפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה

הוועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה. לפיכך אם לנפגע ליקויים רפואיים שקדמו לפגיעה, ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הוועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים. 


לדוגמה:
לנבדק הייתה הגבלה קלה בעמוד השדרה לפני הפגיעה, בעבודה ובתאונת העבודה הוא נפגע בעמוד השדרה, וכעת יש לו הגבלה קשה. כך תיקבע לו דרגת הנכות:

הגבלה קשה בתנועה בעמוד השדרה -  30%  נכות

הגבלה קלה בעמוד השדרה (מלפני התאונה) -  10%  נכות 

הוועדה תפחית את הנכות שאינה קשורה לתאונה והנבדק יקבל20%  נכות.

 

לרשותך מחשבון  שבאמצעותו ניתן לחשב דרגת נכות משוקללת.

 

דרגת נכות זמנית

אם החליטה הוועדה הרפואית שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לכל היותר לתקופה עתידית של שנה. בתקופה זו תשולם לו קצבה לפי דרגת הנכות הזמנית שנקבעה. בתום התקופה המבוטח יוזמן לוועדה רפואית נוספת.


דרגת נכות ל"נכה נזקק" 

נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, ועקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כשלהי וגם אין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4  חודשים. לשם כך המבוטח צריך להגיש תביעה ל"נכה נזקק", וההחלטה תינתן על ידי "ועדת רשות", שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.