ילד במשפחה עצמאית (חד-הורית)


מענק לימודים
הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות עצמאיות ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת קיום.

למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים, בעד ילדים בגיל 18-6. המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

לפני תחילת כל שנת לימודים מתפרסמים תאריכי הלידה של הילדים הזכאים למענק לימודים באותה השנה.

דמי מזונות

ההורה שהילד נמצא אתו עשוי להיות זכאי לדמי מזונות מהביטוח הלאומי, אם הוצא פסק דין לזכות הילד, שבו נקבעו לו דמי מזונות, ושחויב בהם ההורה השני.