ילדים שיש פסק דין למזונות לטובתם


ילד, תושב ישראל, שיש בידו פסק דין למזונות, והוא אינו מקבל את התשלום מהחייב במזונות, עשוי להיות זכאי לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי, ובלבד שהחייב במזונות היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין, או שהיה תושב ישראל ב-24 חודשים לפחות מתוך 48 החודשים שקדמו ליום מתן פסק הדין.

  • ילד שנמצא עם אמו או עם אביו  - יהיה ההורה שהילד נמצא אתו זכאי לקבל את דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין ושחויב בהם ההורה השני.
  • ילד שאינו נמצא עם אמו או עם אביו -  יהיה זכאי לקבל את דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין לזכותו בלבד, ובלבד שאין עיקר החזקתו על חשבון אוצר המדינה או רשות מקומית.

פרטים על שיעורי הקצבה ואל אופן הגשת הבקשה תמצאו בדמי מזונות.