מי מקבל את התשלום עבור הילד?


להלן הכללים שלפיהם מחליט הביטוח הלאומי לידי מי תועבר הקצבה עבור הילד:

  • ילד הנמצא אצל הורהו - יקבל ההורה את תשלום הקצבה עבור הילד.
  • אם אין לילד הורה או שהוריו אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כלפיו, ובית משפט מינה לו אפוטרופוס - תשולם הקצבה לידי האפוטרופוס.

  • ילד הנמצא באחזקת מי שאינו הורהו (בדרך כלל קרוב משפחה) – תשולם הקצבה לידי מי שהילד באחזקתו. במקרים אלה על המחזיק בילד לפנות אל הביטוח הלאומי, כדי שימנה אותו כמקבל הקצבה עבור הילד. בביטוח הלאומי ישקלו את הפנייה ויחליטו בעניין.

  • ילד בן 18 ומעלה – יוכל לקבל את הקצבה בעצמו, לחשבון הבנק שלו.

  • ילד שמלאו לו 16 שנים ועדיין לא מלאו לו 20 שנים - יכול לפנות לביטוח הלאומי ולבקש לקבל את הקצבה בעצמו. בביטוח הלאומי יחליטו אם להיענות לבקשתו. הקצבה תשולם לחשבון בנק שפתח על שמו.

  • אם לא נמצא מי שלידיו תשולם הקצבה. קיימת אפשרות למנות את "הקרן לטיפול בחסויים.