אמנות בינלאומיות דו צדדיות


בהתאם לאמנות בינלאומיות דו-צדדיות שמדינת ישראל חתומה עליהן עם המדינות המפורטות להלן [להלן - מדינות אמנה], על המוסד לביטוח לאומי לבטח תושב מדינת אמנה המועסק בישראל, לכל הענפים הכלולים באמנה הרלוונטית עם אותה מדינה, וזאת בנוסף לענפים בהם מבוטחים כלל העובדים הזרים המועסקים בישראל.
מרבית האמנות הדו-צדדיות כוללות, לעניין זה,  את ענפי אזרח ותיק והשאירים וחלקן כוללות גם את ענפי ביטוח הנכות והילדים. ככלל, ביטוח הבריאות אינו כלול  באמנות הדו-צדדיות, כפי שמפורט באמנות הרב-צדדיות.

רשימת מדינות אמנה .