קבלת שירותי בריאות


עובד זר, שאינו תושב ישראל, אינו מבוטח לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994.

יחד עם זאת, בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991 קיים צו הקובע הסדר מפורט לביטוחו של עובד זר בישראל במסגרת ביטוח רפואי פרטי.
בנוסף, לעובד זר זכויות המוקנות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996, שאינן מותנות בתושבות (מדובר בזכויות מצומצמות, ובמצבים רפואיים המחייבים התערבות דחופה).