מי נחשב עובד במשק הבית


עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק ושלא לצורך עסקו של המעסיק או משלח ידו. הכוונה לעבודות ניקיון המתבצעות בבית של המעסיק בשונה מעבודות המתבצעות במשרדי העסק. העבודה כוללת ניקיון מדרגות בבית משותף, וכן טיפול בקשישים ו/או בילדים (רשימה מלאה ומפורטת בהמשך), כשהעבודה מתבצעת בבית של הקשיש ו/או הילד.
כאשר העבודה מתבצעת בביתו של מבצע העבודה, הוא לא ייחשב לעובד שכיר אלא עובד עצמאי.
מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.

סוגי העבודות שנכללים בהגדרת במשק בית:
   
סוג העבודה
תנאי עבודה
הסבר
עבודות ניקיון העבודה מתבצעת בבית הפרטי ובחצרות הבית הפרטי. מדובר בעבודות ניקיון, לרבות בישול, גיהוץ, קיפול כביסה וכד'. העבודה מתבצעת על ידי העובד עצמו והוא אינו מעסיק עובדים מטעמו
טיפול, השגחה ושירותי שמרטפות עיקר העבודה אינה מתבצעת בבית של המטפלסעיף זה מתייחס לטיפול בילדים, קשישים וחולים הזקוקים להשגחה. במסגרת זו ייכללו גם מצבים שהטיפול מתבצע באופן זמני מחוץ לבית, כגון בתי אבות, בית חולים וכד'.
עבודות ניקיון וחצרנות בבתים משותפים העבודות מתבצעות ברכוש המשותף ולא ברכוש הפרטי, ומבצע העבודה אינו מעסיק עובדים

מתייחס למעסיק שהוא ועד בית

נהג פרטי ההסעה מתבצעת שלא בכלי הרכב של הנהג הפרטי, והנהג לא נשלח מטעם חברה או מעסיק אחר
שומר בכל תנאי ההעסקה, ובלבד שלא נשלח לעבודה מטעם חברה  
סיעוד
 עבודה בתחום הסיעוד

כדי שהעובד ייחשב כעובד במשק בית, צריכים להתקיים כל התנאים האלה:
  • המעסיק הוא אדם פרטי והעבודה אינה לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק.
  • העבודה נחוצה וחיונית, ואם לא היו מעסיקים את העובד, היו מעסיקים עובד אחר במקומו.
  • לעובד במשק הבית משולם שכר ריאלי (ולא סמלי), והוא אינו עובד בהתנדבות או ללא שכר.
  • העובד במשק הבית אינו מבצע את העבודה במסגרת עזרה הדדית טבעית בין בני המשפחה או בין החברים.
  • העבודה שמבוצעת נמדדת בכסף ומוערכת כשכר עבודה במסגרת קשר חוזי להסדרת זכויות וחובות שבין עובד למעבידו.
  • עיקר העבודה נעשית באופן סדיר וקבוע במסגרת שעות עבודה או ימי עבודה קבועים.
  • העובד במשק הבית מחויב לבצע את העבודה באופן אישי.
  • העובד במשק הבית אינו מעסיק עובדים בביצוע העבודה.
  • היקף העבודה הוא ריאלי וסביר ביחס לסוג העבודה.