דיווח על העובד ותשלום דמי ביטוח עבורו


מועדי הדיווח והתשלום

המעסיק צריך לדווח על העובד באופן שוטף, ולשלם את דמי הביטוח עבורו ארבע פעמים בשנה, במועדים האלה:
 1. ב-20 באפריל - עבור חודשי העבודה ינואר - מרס, שקדמו למועד הדיווח.
 2. ב-20 ביולי - עבור חודשי העבודה אפריל - יוני, שקדמו למועד הדיווח.
 3. ב-20 באוקטובר- עבור חודשי העבודה יולי - ספטמבר, שקדמו למועד הדיווח.
 4. ב-20 בינואר- עבור חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר, שקדמו למועד הדיווח.

כיצד מדווחים ומשלמים עבור העובד ?

את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באחת מהדרכים האלה:

 • באתר התשלומים
  ועדי בתים, בתי תפילה (שמעסיקים עד 2 עובדים) וכן מעסיקים שאינם תושבי ישראל  - יכולים לדווח ולשלם באתר התשלומים עבור עובדיהם באמצעות "מספר מזהה פנקס" בלבד. המספר מופיע בפנקס הדיווח והתשלום שנשלח אליכם מידי שנה, בשוברי הדיווח.
 • באמצעות פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום- שנשלח למעסיק בדואר בתחילת כל שנה.
  הוראות על דיווח ותשלום מופיעות בפנקס.

אופן הדיווח 

המעסיק חייב לרשום בכל דיווח את המידע הבא:

 • כל הפרטים של העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות.
  דיווח שיועבר אלינו בלי פרטי העובד, ייחשב כאילו לא הוגש. 
  שים לב, אי- רישום פרטי העובד, או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויות העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו עבורו דמי ביטוח. כמו כן אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובזמן המקרה המעסיק לא הסדיר את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בשל אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • לפרט בכל דיווח: מספר שעות ההעסקה, מספר ימי ההעסקה ושכר עבור כל אחד מהחודשים המפורטים בדוח.
  כמו כן, יש לסמן מהו סוג העבודה ובאילו ימים מתבצעת העבודה.

חשוב לדעת!

 • מי שעובד בטיפול בילדים או בשמרטפות בביתו, ועונה על הגדרת עובד עצמאי - חייב לפתוח תיק ולדווח על עצמו.
 • אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק בית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו - עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו, בתקופה שעבורה מוגש הדוח. יש לדווח על כל עובד בנפרד. בפנקס יש שובר רזרבי לדיווח עבור עובד נוסף לרבעון אחד.
 • אם המעסיק סיים להעסיק את העובד - עליו להודיע על כך למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף שבו מתנהל תיקו.
 • המידע שנמסר על ידי המעסיק בנוגע להעסקת העובד נקלט בשלב הדיווח, ואין בכך לאשר הכרה במעמד המדווח. מעת לעת נערכות על ידינו בדיקות מדגמיות לבחינת אמיתות המעמד. דיווח שימצא כוזב יבוטל רטרואקטיבית וייבחן היבט פלילי.