דיווח שוטף על העובד ותשלום דמי ביטוח בעדו


על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי הביטוח עבורו ארבע פעמים בשנה, במועדים האלה:

  1. ב-20 באפריל - עבור חודשי העבודה ינואר - מרס, שקדמו למועד הדיווח
  2. ב-20 ביולי - עבור חודשי העבודה אפריל - יוני, שקדמו למועד הדיווח
  3. ב-20 באוקטובר- עבור חודשי העבודה יולי - ספטמבר, שקדמו למועד הדיווח
  4. ב-20 בינואר- עבור חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר, שקדמו למועד הדיווח

בתחילת כל שנה ישלח הביטוח הלאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום. אפשר לדווח ולשלם גם בטופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית באתר התשלומים

ועדי בתים יכולים לדווח ולשלם באתר התשלומים עבור עובדיהם באמצעות מספר מזהה פנקס בלבד. המספר מופיע  בפנקס הדיווח והתשלום שנשלח אליכם מידי שנה, בשוברי הדיווח.

לתשומת הלב, מי שעובד בטיפול בילדים או בשמרטפות בביתו, חייב לפתוח תיק ולדווח על עצמו אם עונה על הגדרת עובד עצמאי.

על פי החוק חייב המעסיק לרשום בכל שובר של דיווח ותשלום את כל הפרטים של העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. דיווח שמועבר לביטוח הלאומי בלי פרטי העובד ייחשב כאילו לא הוגש.

אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח. כמו כן אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.

בנוסף, חלה חובה לפרט בכל דיווח:
מספר שעות ההעסקה, מספר ימי ההעסקה ושכר עבור כל אחד מהחודשים המפורטים בדוח.
כמו כן, יש לסמן מהו סוג העבודה ובאילו ימים מתבצעת העבודה.

לכל דיווח יש לצרף את חתימת המעסיק לצד ההצהרה על נכונות נתוני הדיווח.

אם חדל המעסיק להעסיק את העובד, עליו להודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיקו.

אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו - עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו, בתקופה שבעדה מוגש הדוח. יש לדווח על כל עובד בשובר נפרד. בפנקס יש שובר רזרבי לדיווח עבור עובד נוסף לרבעון אחד; אם אתה זקוק לטפסים נוספים, נא פנה למוקד הטלפוני.