קביעת דרגת אי כושר להשתכר או לתפקד במשק הבית בשפת הסימנים