מעבר מקצבת ילד נכה לקצבת נכות


החל מינואר 2022, קצבת ילד נכה משולמת עד גיל 18 ו- 31 יום (ולא עד גיל 18 ו- 91 יום כפי שהיה עד כה).

הביטוח הלאומי יישלח אליכם באופן יזום, לפני שימלאו לילד 18, תביעות לקצבת נכות כללית ו/ או לקצבת שירותים מיוחדים למי שזקוק לסיוע בפעולות היום-יום , כדי לבדוק את זכאותו לקצבת נכות כללית ו/או שירותים מיוחדים.  

אופן התשלום:

בתקופת המעבר הביטוח הלאומי ישלם עבור הילד את הקצבה הגבוהה ביותר המגיעה לו, באופן הבא:

  • אם קצבת ילד נכה גבוהה יותר מקצבת נכות ו/או ושירותים מיוחדים- תשולם לו קצבת ילד נכה עד גיל 18 ו- 90 יום, ומגיל 18 ו-91 יום תשולם לו קצבת נכות כללית ו/או שירותים מיוחדים בהתאם לזכאותו.
  • אם קצבת נכות ו/או שירותים מיוחדים גבוהה מקצבת ילד נכה- תשולם לו קצבת נכות ו/או שירותים מיוחדים מגיל 18 ו-31 יום, בהתאם לזכאותו.

הגשת התביעות

חשוב מאוד, לשלוח לנו את התביעות לקצבת נכות כללית ו/או שירותים מיוחדים שנשלחו אליכם, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים, כדי לאפשר קבלת החלטה מהירה ולשמור על רצף זכאות לקצבאות.

את התביעות ניתן לשלוח באופן הבא:

  • מילוי טופס מקוון באתר, ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים אונליין.
  • מילוי טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות האתר.
  • הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
לאחר הגשת התביעה, במידת הצורך, יוזמן הילד לבדיקה בוועדה רפואית, ובמקרה של מצב רפואי קשה התביעה תטופל במסלול מהיר.