מעבר מקצבת ילד נכה לקצבת נכות


קצבת ילד נכה משולמת עד גיל 18 ושלושה חודשים.

לאחר מכן נבחנת הזכאות של הילד הבוגר לקצבת נכות כללית - המשולמת למי שכושרו לעבוד נפגע באופן משמעותי בשל הליקוי הרפואי.

הביטוח הלאומי יוזם פנייה למי שמקבל קצבת ילד נכה עם הגיעו לגיל 18, בהתאם למצב הרפואי שלו, לצורך קביעת זכאותו לקצבת נכות.

הביטוח הלאומי יוזם פנייה למי שמקבל קצבת ילד נכה עם הגיעו לגיל 18, בהתאם למצב הרפואי שלו, לצורך קביעת זכאותו לקצבת נכות.

חשוב מאוד, לשלוח את טופס התביעה שנשלח אליכם, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים, כדי לאפשר קבלת החלטה מהירה ולשמור על רצף זכאות לקצבאות.

בנוסף לקצבת הנכות, נבדקת הזכאות גם לקצבה לשירותים מיוחדים - המשולמת גם היא מגיל 18 ושלושה חודשים, למי שזקוק לסיוע בפעולות היום-יום.