תקופת הזכאות המרבית


 אם נמצאת זכאי לקצבה חודשית, תשולם לך הקצבה במשך פרק הזמן שנקבע בחוק לך או לבן הזוג, הכול לפי פרק הזמן הקצר יותר ולכל המוקדם מחודש הגשת התביעה.

אין זכאות לתשלום קצבת הבטחת הכנסה לתקופה רטרואקטיבית. הזכאות היא רק מחודש הגשת התביעה, חוץ ממי שמוגדרים על פי תנאי זכאות כמחוסר עבודה, הנמצא בהכשרה מקצועית או עובד בשכר נמוך. להם תשולם הקצבה גם בעד החודש שקדם לחודש הגשת התביעה, ובתנאי שהתקיימו בחודש זה ובחודש הגשת התביעה כל תנאי הזכאות.

קצבת הבטחת הכנסה משולמת ב- 12 בחודש עבור החודש הקודם, לחשבון הבנק של תובע הקצבה.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי קצבאות.