קצבה לאסיר משוחרר


הקצבה משולמת במשך חודשיים לכל היותר לאסיר משוחרר, שהיה במאסר או במעצר 6 חודשים לפחות, ואין לו הכנסות. התשלום הוא בעבור כל חודש בנפרד, מיום הגשת התביעה להבטחת הכנסה, ובכפוף ליתר תנאי הזכאות.

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה גם לאחר חודשיים אלה, אם עדיין לא התחלת לעבוד, או שהתחלת לעבוד ושכרך נמוך.
במקרה זה, לצורך הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה, אתה תופנה ללשכת שירות התעסוקה, ותצטרך לקבל כל עבודה, התואמת את מצבך הבריאותי וכושרך הפיזי. 

תנאי הזכאות לקצבה

  • היית במאסר או במעצר לפחות 6 חודשים, רצופים ומלאים.
  • הגשת תביעה להבטחת הכנסה בחודש השחרור או בחודש שלאחר השחרור.
  • אין לך הכנסות, או שיש לך הכנסות הנמוכות מסכום קצבת הבטחת הכנסה. 

שים לב,

אם יש לך בת זוג, גם בת הזוג צריכה לענות על כל תנאי הזכאות של חוק הבטחת הכנסה:

  • עליה לעמוד במבחן הכנסות והיא צריכה שתהיה לה עילה לזכאות, כגון שהיא אם לילד עד גיל שנתיים או שהיא עובדת בשכר נמוך או שהיא דורשת עבודה בשירות התעסוקה או שאינה מסוגלת לעבוד.
  • אם יש לך או לבת זוגך רכב בבעלותכם או בשימושכם, תוכל להיות זכאי לקצבה, רק אם אתה עונה על תנאים נוספים המוגדרים בחוק.
  • אם בת זוגך קיבלה קצבת הבטחת הכנסה בזמן שהיית בכלא, תוכלו לקבל קצבה זוגית.

אופן הגשת הבקשה לקצבה

כדי לקבל את קצבת הבטחת ההכנסה לאסיר, עליך להגיש טופס בקשה לקצבת הבטחת הכנסה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך בחודש השחרור או בחודש שלאחר השחרור.

לא תהיה זכאי לקצבה זו כאסיר משוחרר, אם תגיש את טופס הבקשה לאחר המועד הזה.

יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים בטופס הבקשה, וביניהם גם אישור על תקופת השהייה בכלא.בעת שתתקבל התביעה בסניף עם המסמכים הנדרשים, נוכל לבדוק אפשרות לתשלום מיידי של חלק מהקצבה.

בקשה לקצבת נכות

אם קיבלת קצבת נכות לצמיתות לפני שנכנסת לכלא, תוכל להגיש בקשה מחדש לקבלת קצבת הנכות.

מידע מפורט על תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה ועל הסכומים תוכל למצוא בפרק הבטחת הכנסה (פרק זה).