הגשת התביעה לתגמול נכות


לקבלת תגמולים עליך למלא תביעה לקביעת דרגת נכות ותשלום תגמול נכות, ולצרף מסמכים רפואיים. למידע על המסמכים הרפואיים שיש לצרף  לחץ כאן 

את התביעה והמסמכים יש לשלוח לסניף הקרוב למקום המגורים  באתרבדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

  • מועד הגשת התביעה - את התביעה לתגמול יש להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.
  • התביעה מותנית באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון. רק לאחר שהרשות המאשרת תיקבע כי הפגיעה אושרה כפגיעת איבה, יטפל הביטוח הלאומי בזכויותיכם.
  • אם תביעתכם לא אושרה בידי הרשות המאשרת, אתם רשאים להגיש ערעור בכתב לוועדת העררים, וזאת בתוך חודשיים מקבלת ההחלטה. הכתובת להגשת הערעור: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901.
    החלטת הוועדה לעררים היא סופית.
  • חובה לעדכן את סניף הביטוח הלאומי הקרוב למגוריכם בכל שינוי שחל בפרטים האישיים, כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי או שינוי במצב הרפואי, שינוי בפרטי חשבון הבנק על ידי מילוי הודעה על עדכון פרטים אישיים. להודעה יש לצרף מסמכים מתאימים. אי מסירת פרטים עלולה לפגוע בתשלום התגמול.