תגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר)נפגע בפעולת איבה שאינו כשיר לעבודה (על פי תעודה רפואית ובאישור רופא המוסד), זכאי בתקופה זו לתגמול המכונה תגמול טיפול רפואי (תט"ר). ובתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי אחר בתקופה זו. 
מהתגמול ינוכו קצבאות אחרות המשולמות לו באותה תקופה.

תקופת התשלום: עד 9 חודשים מיום הפגיעה. התשלום לאחר 9 חודשים מותנה באישור הלשכה לייעוץ רפואי בביטוח הלאומי.

מי שלא עבד לפני הפגיעה

התגמול למי שאין לו ילדים, או שילדיו בגרו (מעל גיל 18), יהיה 97% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי 6,439.36 ש"ח (החל ב- 01.01.2021). מי שהיה מאושפז בבית חולים 14 יום או יותר ברציפות יקבל 75% מהנ"ל.

הורה לילדים קטינים (עד גיל 18) – יהיה זכאי לתגמול בגובה 125.8% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי 8,341.9 ש"ח (החל ב- 01.01.2021).

מי שעבד לפני הפגיעה

התשלום למי שעבד לפני הפגיעה (שכיר או עצמאי) יחושב על פי ממוצע הכנסתו (לאחר ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות) בשלושת החודשים שקדמו ל"תאריך הקובע" (תאריך הפגיעה או תאריך ההזדקקות לתשלום). בכל מקרה, התגמול לא יעלה על התשלום המרבי שמקבל חייל ישראלי בשירות מילואים, ולא יפחת מהתגמול שמקבל אדם שלא עבד לפני הפגיעה.

שכיר, שקיבל שכר ממעסיקו בתקופת האי כושר - יועבר התגמול ישירות למעסיקו אשר יזכה את מאזן ימי המחלה/חופשה שלו (יש לצרף לבקשה אישור בכתב של המעסיק על התשלום). במקרה זה, המעסיק זכאי גם להחזר הסכומים שהפריש עבור העובד לקרנות סוציאליות למיניהן באותה תקופה. ההחזר יועבר ישירות למעסיק.

עובד עצמאי זכאי לתגמול בגובה התגמול שמשולם למי שלא עבד לפני פגיעתו, ולסכום גבוה מזה אם יוכיח, באמצעות הצגת שומות, כי שיעור הפגיעה בהכנסותיו בתקופת האי כושר גדול יותר.

נפגעים עד גיל  18

נפגעים בני 18-14 שנים שלא עבדו לפני תחילת זכאותם לתגמולים, יקבלו מחצית מהסכום שמקבל אדם שלא

עבד לפני פגיעתו. אם שהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות - יקבלו תגמול מופחת.


נפגעים בני 18-14 שעבדו בעבודה רגילה (לפני זכאותם לתגמול) יקבלו תגמול על פי הכנסתם (לאחר ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות), אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הזכאות לתגמול.

ילדים שלא מלאו להם 14 שנים אינם זכאים לתגמול בעת הטיפול הרפואי, אך יוכלו להגיש תביעה לתגמול נכות. דרגת נכותם תיקבע מיום הפגיעה.