תגמולים אחרי פטירתו של נכה מפעולת איבה


בני משפחתו של נכה מפעולת איבה שנפטר, והיה זכאי בשעת פטירתו לתגמולים, זכאים להמשיך לקבל את התגמול שהנכה היה זכאי לו, במשך 3 שנים לאחר הפטירה. זאת בתנאי שהפטירה לא הייתה עקב פגיעת האיבה, ובני המשפחה אינם מקבלים תגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה.

התגמול שהנכה מפעולת האיבה היה זכאי לו בעת שנפטר ישולם במשך 3 שנים לבן משפחה שהורה עליו הנכה בכתב לפקיד התביעות. באין הוראה בכתב, ישולם התגמול לבן הזוג, ובאין בן זוג - לבן משפחה אחר (כהגדרתו בחוק הנכים), לפי החלטת פקיד התביעות. אם קיבל הנכה תשלום בעבור צרכים מיוחדים, תשולם גם תוספת זו לבן המשפחה.

תגמולים אחרי פטירתו של "נכה נצרך" מפעולת איבה

לבן הזוג של נכה נצרך שנפטר ישולמו בתום 3 השנים שלאחר פטירתו תגמולים בשיעור המשולם לאלמן ללא ילדים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה. זאת בתנאי שלבן הזוג אין הכנסה למחייתו, ובתנאי שלא נישא בשנית.

נכה נצרך שנפטר ולא היה לו בן זוג, אך הותיר אחריו ילד, או שנפטר בן זוגו והותיר אחריו ילד, ישולמו לילד, בתום 3 השנים שלאחר פטירתו של הנכה, תגמולים המשולמים ליתום לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה, כל עוד הוא יתום כמשמעותו בחוק.

תגמולים אחרי פטירתו של נכה קשה מפעולת איבה

נכה מפעולת איבה שבעת פטירתו הייתה לו דרגת נכות 100% מיוחדת, או נכה שדרגת נכותו הייתה 90% ויותר עקב פגיעה בראש, מסוג שנקבע לעניין זה בתקנות, וקיבל תגמול לנכה נצרך, רואים אותו כנכה שנפטר עקב פגיעתו בפעולת איבה, ובני משפחתו זכאים לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה.

תשלום יתרות תגמולים בעבור נכה מפעולת איבה שנפטר

נכה מפעולת איבה שנפטר ובעת פטירתו עמדו לזכותו יתרות תגמולים, ישולמו הסכומים למי שהורה עליו הנכה בכתב לפקיד התביעות, באין הוראה בכתב - לבן הזוג, ובאין בן זוג - ליורשיו.