גמלה חוסמת


גמלה חוסמת היא גמלת דמי פגיעה , או גמלת נכות מעבודה, או גמלת תלויים לאלמנה וליתומים.

אם אושרה לך גמלה כאמור, ההכנסה לפיה חושבו לך דמי הביטוח לפני הפגיעה וכן ההכנסה לפיה חושבה הגמלה תיחשב כהכנסה לפי שומה סופית, ולא יחושבו הפרשי דמי ביטוח או הפרשים בגמלה גם אם תתקבל שומה מעודכנת.​