עובד עצמאי המדווח כשכיר בחברה


 

על פי פסק דין בל 5062/06, "חברת במה ותקשורת בע"מ ואחרים נגד המוסד לביטוח לאומי", נקבע כי מעמדם של עובדים שדווחו על ידי חברות אלה כעובדים שכירים אמור להיבחן לפי הגדרה של עובד עצמאי.

 חוזר בנושא קביעת מעמדם של עובדים המדווחים כשכירים בחברות בבירור

תשובה שלילית על אחת או יותר מהשאלות הבאות עשויה להצביע על מעמדך כעובד עצמאי:
  • האם קיים גורם כלשהו שקובע את שיבוצך במקום העבודה?
  • האם קיים גורם כלשהו שבסמכותו להעביר אותך מתפקידך לתפקיד אחר במקום העבודה?
  • האם קיים גורם כלשהו שבסמכותו לפטר ו/או להפסיק את עבודתך?
  • האם קיים גורם כלשהו שעליך לפנות אליו לצורך קבלת אישור לחופשה, להודיע על איחור או היעדרות מסיבה כלשהי?
  • האם קיים גורם כלשהו שמפקח על עבודתך, ואתה מקשיב למרותו?
  • האם ישנו רישום ומעקב אחר נוכחותך בפועל במקום העבודה?

תשובה חיובית על אחת או יותר מהשאלות הבאות עשויה להצביע על מעמדך כעובד עצמאי:

  • האם תשלום שכרך הושהה עד לקבלת התמורה מגורם אחר (צד ג')?
  • האם שכרך מאופיין בתנודתיות חדה ובהתאם לתזרימי התשלומים שאתה מקבל מצד ג', ולא ניתן להצביע על שכר עבודה בסיסי המשולם לך מדי חודש?
  • האם אתה הוא זה שמחליט מול מזמין העבודה מהו גובה התשלום?
  • האם אתה הוא זה שמחליט איזו עבודה לקבל ואיזו עבודה לדחות? 

אם מתשובותיך עולה שמעמדך אינו עובד שכיר:

עליך להירשם במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי . 

אם מתשובותיך עולה שמתקיימים יחסי עובד - מעסיק בינך לבין מקום עבודתך:

עליך לפרט את נימוקיך בכתב ולצרף מסמכים התומכים בכך, כדי שנוכל לבדוק ולקבוע את מעמדך.
אם יוחלט לראותך כעובד שכיר - כמעסיקך ייחשב הגורם שמעסיק אותך בפועל, ולא החברה שרק דיווחה עליך כעובד שכיר.
את הפניה ניתן להגיש למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך או באמצעות  האתר .