החמרה במצב הרפואי לאחר קביעת ועדה רפואית


דיון מחודש בדרגת הנכות עקב החמרה במצב הרפואי

נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה (לצמיתות), שהייתה החמרה במצבו, רשאי לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו, ובלבד שעברו 6 חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות (בהסכמת רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי אפשר לדון בקביעה מחודשת של דרגת הנכות לפני תום ששת החודשים האלה), ויש בידו תעודה רפואית המאשרת שמצבו הוחמר וההחמרה היא תוצאה מן הפגיעה בעבודה, שלאחריה נקבעה דרגת הנכות. לא תתקבל אלא תעודה מאת רופא שהוסמך לכך על ידי קופת החולים.

רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא לבקש בדיקה מחודשת של נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה, אם עברו 6 חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות. אם הנכה לא התייצב לבדיקה המחודשת בלי סיבה מניחה את הדעת, רשאי המוסד לביטוח לאומי להפסיק את תשלום הקצבה לנכה עד שיתייצב לבדיקה.

 

דיון מחודש עקב ירידה ניכרת בהכנסות

נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפחות, רשאי לבקש הגדלה של דרגת נכותו, אם עקב הפגיעה בעבודה חלה ירידה  ניכרת בהכנסותיו. את הבקשה יש להגיש, אם חלפו 12 חודשים מהקביעה האחרונה של דרגת הנכות, ולא יותר מ–60 חודשים.