למקבל קצבאות נוספות  • מבוטח הזכאי למספר קצבאות עקב תאונות עבודה
  • מקבל קצבת נכות מעבודה יוכל לקבל גם קצבת נכות מעבודה בשל פגיעה נוספת בעבודה, ובלבד שסך כל קצבאות הנכות שלו מעבודה לא יעלה על קצבה לפי דרגת נכות של 100%. 
  • מבוטח הזכאי ליותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי צריך לבחור באחת מהקצבאות.
    אם בחר בקצבת נכות מעבודה במקום קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים, לא תפחת קצבת הנכות שלו מעבודה מסכום קצבת אזרח ותיק או קצבת השאירים המגיעה לו.
  • מבוטח הזכאי  בגיל זקנה גם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות וגם לקצבת אזרח ותיק או לקצבת שאירים, יכול הביטוח הלאומי, בתנאים מיוחדים, להוון את קצבת הנכות מעבודה (כלומר: ישולם לו מענק חד פעמי במקום קצבת הנכות מעבודה), ולאחר תשלום ההיוון תשולם לו קצבת אזרח ותיק או קצבת השאירים המגיעה לו.
  • מבוטח הזכאי עקב מאורע אחד גם לקצבת נכות מעבודה וגם לתגמול או למענק לפי חוקים אחרים, יבחר באחת הקצבאות. החוקים האחרים הם : חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, חוק המשטרה (נכים ונספים), או חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים).