קצבה שלא נגבתה על ידי הזכאי


מקבל קצבת נכות מעבודה שנפטר, ולא גבה את מלוא סכום הקצבה שהגיעה לו, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה לשאיריו (אלמנה, אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים). אם הזכאי לקצבה לא הניח אחריו שאירים, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו מבלי שקיבל תמורה.

הסכום שישולם לא יעלה על סכומי הקצבאות ששולמו לזכאי בששת החודשים שלפני פטירתו.

את התביעה לתשלום הקצבאות יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפטירה. 

אם נפטר זכאי לקצבת נכות מעבודה בלי שהגיש תביעה לקצבה, זכאים שאיריו להגיש תביעה לקצבה שהגיעה לו בתוך 12 חודשים מיום פטירתו.