שיעורי קצבת נכות מעבודה


תשלום הקצבה 

קצבת נכות מעבודה משולמת מדי חודש ב-28 בחודש, לזכות חשבון הבנק של המבוטח.

חבר קיבוץ או מושב שיתופי רשאים לבקש שקצבתם תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

שיעור הקצבה/מענק

  • הכנסה (מעבודה או מכל מקור אחר) שיש למקבל קצבת הנכות מעבודה - אינה משפיעה על שיעור הקצבה המגיעה לו.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מקסימום קצבת הנכות מעבודה לחודש 37,238 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) למבוטח השכיר ולמבוטח העצמאי). קצבת הנכות משתנה בדרך כלל בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו מזכה אותו בקצבה חודשית, יקבל קצבה בשיעור אחוזי דרגת נכותו מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו היתה דרגת נכותו 100%. לדוגמה: מי שדרגת נכותו 50% יקבל קצבה בסכום חצי הקצבה שהיה מקבל אילו היתה דרגת נכותו 100%.
  • מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של המבוטח. סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית, וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

זכאות לקצבה או מענק

  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור של 9% - 100% - יקבל קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% - 19.99%- יקבל מענק חד פעמי.
  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% - 100% - יקבל  קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לקצבה.

מענק מוגדל:

מבוטח (חוץ מבן קיבוץ) שנפגע בעבודה לפני שמלאו לו 21 שנים, והוא זכאי למענק נכות חד פעמי מעבודה- ישולם לו מענק בשיעור מוגדל, כאילו היתה הכנסתו החודשית בסכום השכר הממוצע, 12,536 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).

תעודת נכה 

מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% ומעלה זכאי לתעודת נכה. להפקת תעודת נכה דיגיטלית לחצו כאן