תשלום הקצבה לשוהה בחוץ לארץ


מקבל קצבת נפגעי עבודה השוהה בחו"ל וכן מי שהיגר מהארץ, חייבים להודיע למוסד בכתב על הנסיעה או ההגירה ולבקש את המשך תשלום הקצבה. אם אישר המוסד את המשך התשלום, תועבר הקצבה לחשבונך בארץ או בחו"ל על פי בקשתך.

תושבים זרים שזכאים לקצבת נפגעי עבודה וחזרו לארצם,  תועבר הקצבה לחשבון הבנק שלהם בחו"ל.