מענק חימום


מענק חימום הוא מענק חד-פעמי, המשולם פעם בשנה למקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים או גמלת אזרח ותיק מיוחדת, העונה על שני התנאים האלה:
  1. הוא הגיע לגיל פרישה.
  2. הוא אחד מאלה:
  • מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה.
  • קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק, והוא ממשיך לקבל קצבת אזרח ותיק בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 608 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), והוא משולם באופן אוטומטי במהלך חודש אוקטובר.