מענק חימום


מענק חימום הוא מענק חד-פעמי, המשולם פעם בשנה למקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים או גמלת אזרח ותיק מיוחדת, העונה על שני התנאים האלה:

  • הוא הגיע לגיל פרישה.
  • הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה; או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק, והוא ממשיך לקבל קצבת אזרח ותיק בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 563 ש"ח (החל ב- 01.01.2020), והוא משולם באופן אוטומטי במהלך חודש אוקטובר.

שים לב, למענק לשנת 2016 היו זכאים רק מי שענו על תנאים אלה והתגוררו ביישוב המוגדר 'יישוב קר'.
החל משנת 2017, מענק החימום משולם לכל הזכאים ללא קשר ליישוב שבו הם מתגוררים.