תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק


תוספת הוותק מתוספת לסכום הקצבה הבסיסית המגיעה לך (בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה). 

תוספת הוותק מחושבת לפי שנות הביטוח שצברת, כפי שמפורט בהמשך. כשנת ביטוח מלאה ייחשבו לך 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל- 50% מהקצבה.

אופן חישוב תוספת הוותק:

עד דצמבר 2016 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך.

מינואר עד דצמבר 2017 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך.

מינואר 2018 שונה אופן החישוב למקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת ותק נמוכה מ-50%. תוספת הוותק תוגדל בהדרגה ב-2 מועדים, ותחושב לפי הפירוט הבא:

 • מינואר 2018 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.
 • מינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה.

דוגמא 1:

גבר עלה לארץ לראשונה בחודש ינואר 1987, והגיע לגיל פרישה בחודש אפריל 2017.
הוא צבר 30 שנות ביטוח מלאות. הוא מקבל קצבת אזרח ותיק מחודש אפריל 2017 בתוספת ותק של 42%, לפי החישוב הבא:
 2% עבור כל שנה שמעל 9 השנים הראשונות, כלומר 21 שנות ביטוח כפול 2%.

תוספת הוותק שלו תוגדל כך: 

מינואר 2018 יקבל 2% על כל שנת ביטוח מלאה שמעל 4 השנים הראשונות, כלומר יהיה זכאי לעוד 8% תוספת ותק, ויקבל תוספת ותק מקסימלית של 50% מהקצבה המגיעה לו (50% = 8%+42%). תוספת הוותק תהיה 8% ולא 10% כיוון שעם תוספת ותק של 8% הוא מגיע כבר למקסימום תוספת הוותק שניתן לקבל - 50%.

דוגמא 2:

 אישה עלתה לארץ ביחד עם בעלה בשנת 1970. האשה עבדה 10 שנים מלאות. לא צברה תקופת אכשרה לגיל  פרישה.
מקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית ממועד הגיעה לגיל הזכאות.

תוספת הוותק שלה תוגדל כך: 
מחודש ינואר 2017, תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל ל- 9 השנים הראשונות שצברה. כלומר, תהיה זכאית לתוספת ותק של 2% עבור שנת ותק אחת.
מחודש ינואר 2018 תקבל 2% תוספת ותק על כל שנה שמעל 4 השנים הראשונות שצברה, כלומר תהיה זכאית לתוספת ותק בשיעור 12% מהקצבה המגיעה לה (2% עבור 6 שנים).
מחודש ינואר 2019 תקבל תוספת ותק של 2% על כל שנה שצברה, ותקבל תוספת ותק של 20% מהקצבה המגיעה לה (2% עבור 10 שנים)
.

לרשותכם מחשבון תוספת ותק, שבאמצעותו תוכל לדעת מה סכום תוספת הוותק המגיעה לך.

אלה הן התקופות שנלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת הוותק:

לגבר -  כל התקופות שבהן היה מבוטח ותושב ישראל, בין אם עבד ובין אם לא עבד.

לאישה - התקופות האלה נלקחות בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתוספת ותק לאישה:

 • תקופות עבודה - כל התקופות שבהן היא עבדה, בלי קשר למצב המשפחתי.
 • תקופות שבהן האישה הייתה רווקה או גרושה - בין אם עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
 • תקופות שבהן האישה הייתה נשואה, ובעלה לא היה מבוטח בביטוח אזרח ותיק או שאינו תושב ישראל - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
 • תקופות שבהן האישה הייתה אלמנה ולא קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
 • תקופות שבהן האישה הייתה עגונה - תקופות שבהן האישה הייתה נשואה, וחלפו שנתיים מאז שנעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו"ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
 • תקופות שבהן האישה קיבלה קצבת נכות כללית - תקופות שבהן האישה קיבלה קצבת נכות כללית (התקופה המחושבת היא מיום  1.1.1996ואילך). תקופות אלה נלקחות בחשבון רק למי שנולדה לאחר 1.1.1931 - בין אם היא עבדה בתקופות אלה ובין אם לא עבדה.
לתשומת הלב,
 • תקופות הביטוח יחושבו עד למועד קבלת קצבת אזרח ותיק.
 • יובאו בחשבון גם תקופות ביטוח שבעדן לא שולמה קצבת אזרח ותיק מכל סיבה שהיא.  
 • בכל מקרה תוספת הוותק לא תעלה על 50%.