הגשת התביעה


את טופס התביעה לקצבת נכות מעבודה  ניתן למלא באופן מקוון או למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), אינו זכאי עוד לתשלום גמלת דמי פגיעה בעד אותה הפגיעה.

יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה. רצוי להגיש את התביעה לקצבת הנכות מעבודה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.
תוכל להיעזר בכלי  לקבלת רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים  שמומלץ לצרף לתביעה לפי האבחנה הרפואית.