ניכויים מתשלום הקצבה


  • פטור מתשלום דמי ביטוח
  • ניכויי חובות במוסד לביטוח לאומי
  • ניכוי דמי ביטוח בריאות
  • ניכוי מהקצבה לארגון "נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל"

פטור מתשלום דמי ביטוח

מקבל קצבת נכות מעבודה שאין לו כל הכנסה אחרת, פטור מתשלום דמי ביטוח בעד פרק הזמן שמגיעה לו הקצבה.
מקבל קצבת נכות מעבודה, שנקבעה לו דרגת נכות צמיתה מעבודה בשיעור של 100%, פטור מתשלום דמי ביטוח בעד פרק הזמן שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. אבל אם הוא עובד עצמאי, ישלם דמי ביטוח נפגעי עבודה; ואם הוא עובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

ניכוי חובות במוסד לביטוח לאומי   

המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מקצבת הנכות מעבודה חוב בדמי ביטוח שחייב המבוטח, מקדמות או מקדמות שקיבל המבוטח על חשבון הקצבה או על חשבון קצבאות אחרות, סכומים ששולמו למבוטח בטעות או שלא כדין, וכן דמי מזונות המגיעים ממנו לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.


מי שקיבל קצבה להבטחת הכנסה עבור תקופה שמגיעה לו עבורה גם קצבת נכות מעבודה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכות מסכום קצבת הנכות מעבודה את סכום קצבה  הבטחת הכנסה שקיבל בעד אותו הזמן.

ניכוי דמי ביטוח בריאות

קצבאות נכות מעבודה חייבות בניכוי דמי ביטוח בריאות. סכום הניכוי למבוטח עד גיל פרישה 104 ש"ח (החל ב- 01.01.2019).  מעל גיל זה יהיה סכום הניכוי 200 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ליחיד, ולזוג 288 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).                                                                                                          

 ניכוי ביטוח בריאות נקבע על פי עיסוקך, על כן עליך לעדכן את מחלקת נפגעי עבודה בסניף מגוריך על כל שינוי בעיסוקך.

פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מקצבאות:
1. אישה נשואה
2. תושב חוץ, שטחים
3. ילד עד גיל 18
4. חייל בשירות סדיר
5. עובד שכיר, עובד עצמאי (עד גיל זקנה)
6. מבוטח שלא עובד ומשלם דמי ביטוח
7. מקבל פנסיה מוקדמת (חוץ מנכה בשיעור 100%)
8. מי שהגיע לגיל פרישה ואינו זכאי לקצבת אזרח ותיק  מכיון שהכנסותיו גבוהות.

 

ניכוי מהקצבה לטובת ארגון נכי תאונות עבודה

מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות מעבודה של 20% ומעלה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכות מקצבתו דמי חברות ב"ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל", וכן תשלום לקרן לעזרה הדדית של הארגון ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון. מי שמתנגד לניכוי מהקצבה המשולמת לו, יודיע זאת בכתב למוסד לביטוח לאומי. הניכוי ייפסק בתום חודש מיום שתתקבל ההודעה.

הפחתת קצבה, השהייתה או שלילתה

המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית, להשהות או לשלול גמלת נכות מעבודה, אם הפר הנכה בלא צידוק מספיק הוראה של רופא מוסמך שנועדה לזרז את החלמתו, להשיב לו את כושר העבודה או להפחית את דרגת נכותו, וכן אם הפר הוראות שניתנו לו על פי החוק בנוגע לשיקומו המקצועי.