ערר על החלטת הוועדה הרפואית


על החלטת הוועדה הרפואית מדרג הראשון אפשר לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 יום נוספים.

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום.

בוועדה הרפואית לעררים שלושה רופאים מומחים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי. הוועדה לעררים רשאית לאשר את החלטת הוועדה הרפואית (הראשונה), לשנותה או לבטלה, בין שהתבקשה לעשות כן ובין שלא התבקשה, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהמערער הוא המוסד.

החלטת הוועדה הרפואית לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בכתב בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.