הגשת תביעה


לקבלת קצבת אזרח ותיק, עליך להגיש תביעה בסמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבה.
כחודש לפני הגיעך לגיל פרישה נשלח לך באופן יזום את התביעה לקצבת אזרח ותיק, לכתובת המופיעה במשרד הפנים.
בתביעה כבר קיימים הפרטים האישים שלך. לנשים מצורף דף המציין את תקופות הביטוח שצברו.

איזה מסמכים יש להגיש?

לתביעה יש לצרף מידע על הכנסותיך: 

  • עובד שכיר –תלוש שכר אחרון ואישור מהמעסיק על סיום/צמצום עבודה.
  • עובד עצמאי – הצהרה על הכנסות.
  • הכנסה אחרת – אישור על הכנסה מהשכרת נכס (חוזה שכירות) ועל הכנסה מריבית או דיווידנד (אם יש).
  • לבדיקת זכאות לתוספת עבור בן/בת זוג – יש לצרף מידע / אישורים על הכנסות בן/בת הזוג.

איך שולחים את המסמכים?

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באופן הבא:

תשלום רטרואקטיבי

  • אם הגשת את התביעה לאחר 12 חודשים מהמועד שבו הגעת לגיל הפרישה - רשאי הביטוח הלאומי לשלם לך את הקצבה עבור 12 חודשים רטרואקטיבית לכל היותר מיום הגשת התביעה.
  • אם הגשת את התביעה לאחר שהגעת לגיל הזכאות  - זכאותך תיבחן לתקופה של עד 48 חודשים רטרואקטיבית לכל היותר מיום הגשת התביעה. כששנה אחת יכולה להיות גם בתוך גיל הפרישה בכפוף להכנסות.
    לדוגמא: גבר בן 72 הגיש תביעה - הוא יקבל את הקצבה עבור שנתיים (24 חודשים) רטרואקטיבית, כלומר ממועד הגשת התביעה ועד למועד הגיעו לגיל הזכאות - 70. בנוסף יקבל קצבה עבור שנה ( 12 חודשים ) נוספת שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות, כיוון ששנה זו נמצאת בתוך 4 השנים שנספרות ממועד הגשת התביעה בתנאי שהוא עומד במבחן הכנסות.
לתשומת לב מקבלי קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי:
בהגיעכם לגיל הפרישה, עליכם להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק.
מעבר מקצבאות אחרות לקצבת אזרח ותיק.