חישוב ההכנסות והשפעתן על סכום הקצבה


אחד מתנאי הזכאות לקצבה להבטחת הכנסה הוא סכום ההכנסה שלך. בחישוב ההכנסות נלקחות בחשבון הכנסות מעבודה והכנסות שאינן מעבודה. כמו כן נלקחים בחשבון בעלות על רכב, נדל"ן ונכסים פיננסיים. כל הכנסה משפיעה על סכום הקצבה שתקבל באופן אחר.

כדי לבדוק כיצד הכנסתך משפיעה על סכום הקצבה - היכנס למחשבון לחישוב הקצבה להבטחת הכנסה.

שים לב, ההכנסות של כל בני המשפחה נלקחות בחשבון. במקרים מסוימים ניתן לבדוק את הזכאות בנפרד מבן הזוג, למידע נוסף לחץ כאן.

הכנסות מעבודה

סכום ההכנסות של שני בני הזוג משכר, מפנסיה או מגמלה מחליפת שכר מופחת מהקצבה באופן חלקי. להלן הסבר על חישוב הקצבה למי שיש לו הכנסות מעבודה.

הכנסות שלא מעבודה

סכום ההכנסות של שני בני הזוג שלא מעבודה מנוכה במלואו מהקצבה.

הכנסות שלא מעבודה הן:

 • תשלומים וקצבאות מהביטוח הלאומי או מגופים אחרים
 • רווחים מהון
 • רכוש – כל רכוש נלקח בחשבון לצורך חישוב הקצבה, כולל רכוש שאין ממנו הכנסות (למעט דירת המגורים של המבוטח) 

ההכנסות שאינן נלקחות בחשבון

לא יובאו בחשבון ההכנסות האלה: קצבת ילדים, קצבה לילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים לנכה, גמלת ניידות, גמלת סיעוד, דמי מחיה לאלמנה וליתום, קצבאות מיוחדות לנכה עבודה, קצבה או הטבה המשולמת לנזקקים על פי חוק שירותי הסעד ותשלומים שהקונגרס היהודי העולמי משלם לחסידי אומות העולם.

דמי מזונות

מי שמשלם מזונות שנקבעו על פי פסק דין, והוא אינו מתגורר בפועל עם בת זוגו או ילדיו הזכאים למזונות, ויש לו הכנסות מעבודה או ממקורות אחרים - הביטוח הלאומי מתחשב בכך שיש לו הוצאה קבועה חודשית של דמי המזונות שהוא משלם, לפיכך מסכום הכנסותיו ינוכה סכום המזונות שהוא משלם בחודש (אך לא יותר מסכום הקצבה להבטחת הכנסה לפי הטבלה)

סכום הכנסתו שיילקח בחשבון לצורך חישוב הקצבה המגיעה לו, יהיה לאחר ניכוי דמי המזונות.

רכב (החל ב- 01.01.2024)

 • אם בבעלותך או בשימושך רכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו נמוך מ- 44,611 ש"ח  - אתה עשוי להיות זכאי לקצבה. 
  אם בבעלותך או בשימושך רכב ששוויו גבוה מ-44,611 ש"ח  או שני רכבים- אתה עשוי להיות זכאי לקצבה במקרים מסוימים. למידע נוסף לחץ כאן.
 • אם הגעת לגיל פרישה או אם אתה מקבל קצבת שאירים או קצבת תלויים עם תוספת השלמת הכנסה- אתה עשוי להיות זכאי לקצבה אם בבעלותך או בשימושך רכב אחד ששוויו נמוך מ- 63,180 ש"ח למידע נוסף לחץ כאן.
  אם בבעלותך או בשימושך רכב ששוויו גבוה מ-63,180 ש"ח או שני רכבים- אתה עשוי להיות זכאי לקצבה במקרים מסוימים. למידע נוסף לחץ כאן.
שווי הרכב נקבע לפי מחירון הרכב של 'לוי יצחק' ועל פי הנתונים ברישיון הרכב: דגם, שנת ייצור, בעלים וכדומה. המחיר נקבע לפי מחירון חודש ינואר או יולי (הקרוב מביניהם).

הפחתת שווי הרכב מסכום הקצבה

מהקצבה מנוכה סכום המחושב לפי שווי הרכב, המצב התעסוקתי וגובה השכר. יש לפעול על פי השלבים הבאים בכדי להבין את אופן חישוב סכום הקצבה למי שיש לו רכב:

שלב 1
הפחתת שווי הרכב בהתאם למצב התעסוקתי:
 • עובד שכיר או עצמאי המשתכר בחודש יותר מ- 3,134 ש"ח - יש להפחית משווי הרכב 18,960 ש"ח (זיכוי על ערך הרכב).
 • עובד שכיר או עצמאי המשתכר בחודש פחות מ- 3,134 ש"ח - יש להפחית משווי הרכב 10,037 ש"ח (זיכוי על ערך הרכב).
 • עובד שהגיע לגיל פרישה המשתכר בחודש יותר מ-2,131 ש"ח – יש להפחית משווי הרכב 18,960 ש"ח (זיכוי על ערך הרכב).
 • עובד שהגיע לגיל פרישה המשתכר בחודש פחות מ-2,131 ש"ח – יש להפחית משווי הרכב 10,855 ש"ח (זיכוי על ערך הרכב).
 • מי שאינו עובד - יש להפחית מערך הרכב 10,037 ש"ח (זיכוי על ערך הרכב).
 • מי שאינו עובד והגיע לגיל פרישה וכן מי שמקבל קצבת תלויים או שאירים עם תוספת השלמת הכנסה - יש להפחית מערך הרכב 10,855 ש"ח   (זיכוי על הרכב).
לתשומת לבך, שינוי בגובה ההכנסה בעקבות פיטורים, התפטרות או ירידה בשכר לא ישנה את גובה הזיכוי על ערך הרכב בחודש השינוי בהכנסה ובשני החודשים שלאחר מכן. זאת בתנאי שבשלושת החודשים שלפני השינוי, הייתה זכאות לקצבת הבטחת הכנסה. (תנאי זה יינתן לאדם מחוסר עבודה, רק אם הוא זכאי לדמי אבטלה).

שלב 2
לאחר הפחתת סכום הזיכוי משווי הרכב (כמפורט בשלב 1) - יש לחשב 3% מהסכום שהתקבל לאחר ההפחתה.

שלב 3
את הסכום המתקבל בשלב 2 יש להפחית מסכום הקצבה, שהייתה מגיעה לולא הייתה בעלות על רכב. לטבלת סכומי הקצבה.
במקרה שהרכב הוא בבעלות ילד, ויש לילד הכנסות מעבודה - יופחת מהקצבה סכום מסוים בשל הרכב (על פי שווי הרכב ועל פי היותו של הילד עובד). ואולם לא יופחת מהקצבה כל סכום בשל ההכנסות מעבודה.

נכס פיננסי

סכום ההכנסה מנכס פיננסי יחושב על פי שיעור הריבית במשק, המצב המשפחתי, מספר הילדים וגיל מבקש הקצבה. 
לרשותך מחשבון לחישוב סכום הקצבה המגיעה לך על פי הכנסותיך מנכס פיננסי

נכס נדל"ן

סכום ההכנסה מנכס נדל"ן ייקבע על פי ייעודו (חקלאי, מגורים, מסחר), בהתאם לשווי הנכס הנקבע על ידי שמאי מוסמך, שנשלח באמצעות הביטוח הלאומי, וכן בהתאם למצבך המשפחתי ומספר ילדיך. 
אם ברשותך נכס נדל"ן, תוכל לבדוק את זכאותך לקצבה בסניף הקרוב למקום מגוריך.

את הפירוט על חישוב סכום ההכנסה מנכס פיננסי ומנכס נדל"ן, שנלקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה, תמצאו בתקנות הבטחת הכנסה, בסעיף 10 ובתוספת.