אופן חישוב התשלום הנוסף והפרשי שכר במבחן ההכנסות


תשלום נוסף לשכר החודשי

תשלום נוסף לשכר החודשי הוא שכר הניתן לעובד בנוסף לשכרו החודשי ברוטו,
כגון: דמי הבראה, תשלום עבור ביגוד, תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעסיק, לא כולל הפרשים.

החישוב של התשלום הנוסף נעשה על פי חישוב חודשי או על פי חישוב שנתי, לפי הסכום הנמוך המתקבל מבין השניים.
  • בחישוב חודשי - ההכנסה המשולמת לך לחודש ברוטו החייבת בתשלום דמי ביטוח, מושווית להכנסה שמותר לך להרוויח באותו החודש.
  • בחישוב שנתי - ההכנסות המשולמות לך ברוטו וחייבות בתשלום דמי ביטוח בשנת המס, מושוות להכנסה שמותר לך להרוויח באותה שנת מס.

לדוגמה: אדם שגיל הפרישה שלו (67) חל בתאריך 10.4.2014
נלקחות בחשבון סך כל ההכנסות שלו מ-1 באפריל 2014 עד 31 בדצמבר 2014.
בשנה שלאחר מכן נלקחות בחשבון סך כל ההכנסות מ-1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר 2015
בשנה שלאחר מכן נלקחות בחשבון סך כל ההכנסות מ-1 בינואר 2016 עד 31 בדצמבר 2016.
בשנה שלאחר מכן נלקחות בחשבון סך כל ההכנסות מ-1 בינואר 2017 עד 31 במרס 2017.
בהגיעו לגיל 70 הוא יהיה זכאי לקצבה ללא מבחן הכנסות.

אופן חישוב התשלום הנוסף

  • תשלום נוסף בסכום נמוך מ-25% משכר המינימום (1,325 ש"ח (החל ב- 01.04.2018)) - יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.
  • תשלום נוסף בסכום גבוה מ-25% משכר המינימום - יחולק ל-12, והסכום שיתקבל יצורף לשכר החודשי הרגיל, שבו שולם התשלום הנוסף וכן ל-11 החודשים שקדמו לו.
    למי שעבד פחות מ-12 חודשים: יחולק הסכום במספר חודשי העבודה ב- 12 החודשים האחרונים.

הפרשי שכר

הפרשי שכר יתווספו לשכר החודשי של החודשים שעבורם שולמו. אם אין מידע על התקופה שעבורה שולמו הפרשי השכר, יתווספו הפרשי השכר לחודש שבו הם שולמו.

לתשומת לבך,
עליך להודיע לנו על כל שינוי בהכנסותיך עד הגיעך לגיל הזכאות וכן על שינויים בהכנסות בן/בת הזוג עד למועד שבו הגיע בן/ בת הזוג לגיל שבו אין מבחן הכנסות (גבר מעל גיל 70, אשה מעל גיל 67).