גמלת אזרח ותיק מיוחדת לעולה חדש ותושב חוזר


גבר שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62 או אישה שעלתה לאחר גיל פרישה - והם לא מבוטחים בביטוח אזרח ותיק ולא זכאים לקצבת אזרח ותיק - ביטוח לאומי ישלם להם גמלת אזרח ותיק מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובתנאי שהם עונים על כל התנאים האלה:

תנאי ראשון - תושבות

אתה תושב/ת ישראל.

תנאי שני- הגעת לגיל פרישה

נשים שימו לב, 
  • אישה נשואה שנולדה לפני 1.8.32 - אינה זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
  • אישה נשואה שנולדה אחרי 1.8.32 - זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת מגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שבן זוגה אינו מקבל קצבה לפי חוק.

תנאי שלישי- קבלת קצבה

  • לאישה: את ובן זוגך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
  • לגבר: אתה ובת זוגך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או בת זוגך מקבלת קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות מעבודה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.

תנאי רביעי: הכנסות מעבודה

למי שעדיין לא הגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק- הכנסתך מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית לפי הרכב המשפחה. למי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק -הכנסתך מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית כפול 3.

תנאי חמישי- הכנסות שלא מעבודה

הכנסתך והכנסת בן/בת זוגך שלא מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על סכום קצבת אזרח ותיק + תוספת השלמת הכנסה (לפי הרכב המשפחה ולפי גילך).

תושב חוזר

תושב/ת ישראל שירד מהארץ וחזר, ולא צבר תקופת אכשרה, עשוי להיות זכאי, בתנאים מסוימים, לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
 

סכומי הגמלה המיוחדת

סכומי הגמלה המיוחדת (ליחיד ולמי שיש בו "תלויים") שווים לסכומי קצבת  אזרח ותיק , אך לא ישולמו תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה. תוספת השלמת הכנסה תשולם על פי תנאי הזכאות.

 

הגשת תביעה לגמלה

לקבלת הגמלה המיוחדת, יש להגיש תביעה לגמלת אזרח ותיק מיוחדת בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.
תביעה להשלמת הכנסה מצורפת לטופס התביעה (רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה בטופס התביעה).

ניתן לשלוח את התביעה באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר

 

מועד התשלום

הגמלה המיוחדת תשולם לך ב–28 בחודש, החל ב–1 בחודש שבו הגשת את התביעה.

במעבר מנכות לגמלת אזרח ותיק מיוחדת - הגמלה תשולם לך החל ממועד הפסקת תשלום קצבת נכות.

שהות בחוץ לארץ

אם בכוונתך לצאת מהארץ מסיבה כלשהי - עליך לדווח על כך לביטוח לאומי. יציאתך לחוץ לארץ ללא דיווח עלולה ליצור חובות שתחויב להחזירם לביטוח הלאומי.