גמלת אזרח ותיק מיוחדת


אם עלית לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60ואתה לא מבוטח בביטוח אזרח ותיק  ולא זכאי לקצבת אזרח ותיק - הביטוח הלאומי ישלם לך גמלת אזרח ותיק מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובתנאי שאתה עונה על כל התנאים האלה:
  1. אתה תושב ישראל
  2. לאישה: את ובן זוגך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
  3. לגבר: אתה ובת זוגך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או בת זוגך מקבלת קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות מעבודה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק .
  4. למי שעדיין לא הגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק - הכנסתך מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית לפי הרכב המשפחה. למי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק -  הכנסתך מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית כפול  3 .
  5. הכנסתך והכנסת בן/בת זוגך שלא מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על סכום קצבת אזרח ותיק + תוספת השלמת הכנסה (לפי הרכב המשפחה ולפי גילך).


לתשומת לב הנשים,

  • אישה נשואה שנולדה לפני 1.8.32 - אינה זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
  • אישה נשואה שנולדה אחרי 1.8.32 - זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת מגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק , בתנאי שבן זוגה אינו מקבל קצבה לפי חוק.


תושב חוזר

תושב/ת ישראל שירד מהארץ וחזר, ולא צבר תקופת אכשרה, עשוי להיות זכאי, בתנאים מסוימים, לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
 

שיעורי הגמלה המיוחדת

סכומי הגמלה המיוחדת (ליחיד ולמי שיש בו "תלויים") שווים לסכומי קצבת  אזרח ותיק , אך לא ישולמו תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה. תוספת השלמת הכנסה תשולם על פי תנאי הזכאות.

 

הגשת תביעה לגמלה

לקבלת הגמלה המיוחדת, יש להגיש תביעה לגמלת אזרח ותיק מיוחדת בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.
תביעה להשלמת הכנסה מצורפת לטופס התביעה (רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה בטופס התביעה).

ניתן לשלוח את התביעה באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר

 

מועד התשלום

הגמלה המיוחדת תשולם לך ב–28 בחודש, החל ב–1 בחודש שבו הגשת את התביעה (בתנאים מסוימים תשולם גמלה עבור התקופה שקדמה לחודש הגשת התביעה).

במעבר מנכות לגמלת אזרח ותיק מיוחדת - הגמלה תשולם לך החל ממועד הפסקת תשלום קצבת נכות.

שהות בחוץ לארץ

אם בכוונתך לצאת מהארץ מסיבה כלשהי - עליך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי. יציאתך לחוץ לארץ  ללא דיווח עלולה ליצור חובות שתחויב להחזירם לביטוח הלאומי.