קצבת אזרח ותיק חלקית מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק


אם הכנסתך החודשית עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית, תשולם לך "קצבת אזרח ותיק חלקית" - הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מסכום הכנסתך העולה על "ההכנסה המרבית" - ובלבד שסכום קצבת אזרח ותיק החלקית" המגיעה לך הוא לפחות 156 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לחודש.


על "קצבת אזרח ותיק החלקית" ניתן לוותר. פרק הזמן שאינך מקבל אותה, יובא בחשבון הזמן המזכה אותך בתוספת ותק ובתוספת דחיית קצבה.
 
פרטים נוספים ב"מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק"