הגשת תביעה


כדי לקבל קצבת אזרח ותיק, עלייך להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת אזרח ותיק  סמוך ליום שבו הגעת לגיל הזכאות, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה.
אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, ייחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך.

אם הגשת את התביעה לאחר 12 חודשים מהמועד שנעשית זכאית לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית.
עלייך לרשום בטופס התביעה את כל הפרטים הנדרשים, ולהציג לפני פקיד התביעות כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות שלך לקצבה או לתוספת. אפשר לשלוח את טופס התביעה בדואר.