מסמכים שיש להגיש


בטופס התביעה ובדף ההסבר המצורף אליו מפורטים המסמכים שעלייך להגיש. 
אי-המצאת מסמך כלשהו עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
שימי לב, עלייך לציין את שם הבנק וכתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר הקצבה.

אם אין בנק סמוך למקום המגורים, תשולם הקצבה בבית דואר או בדואר נע (עלייך להודיע למוסד לביטוח לאומי לאיזה בית דואר לשלוח את קצבתך).

עלייך לגבות את הקצבה בבית הדואר לא יאוחר מ–19 בחודש שלאחר חודש התשלום. קצבה שלא נגבתה בבית הדואר עד המועד הזה, תצורף אל אחד התשלומים הבאים. קצבה שלא נגבתה 3 חודשים רצופים, יופסק תשלומה עד לבירור.

אם את שוהה במוסד
אם את נמצאת במוסד, ועיקר החזקתך בו היא על חשבון גוף ציבורי, תחולק קצבתך, על פי בקשת הגוף הציבורי, בינך ובין הגוף הציבורי.

אם אינך יכולה  לגבות את הקצבה
אם לדעת המוסד לביטוח לאומי, בשל הגבלות רפואיות, אינך יכולה לגבות את הקצבה, תשולם קצבתך למי שימנה המוסד לביטוח לאומי לקבל אותה (הודעה על כך תימסר לך מראש).

שינוי מקום התשלום
אפשר לבקש מן המוסד לביטוח לאומי לשנות את מקום תשלום הקצבה בכל עת על גבי 
טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים. יש לציין את פרטי הבנק והשותפים לחשבון. להגשת הבקשה לשינוי מקום תשלום יש לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך.