שהות בחו"ל


לפי סעיף 324 לחוק מי שמקבל קצבת זקנה ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת הזקנה בחו"ל עד 3 חודשים לכל היותר, לחשבון הבנק שלו בישראל. בתנאים מסוימים המפורטים באתר זקנה, יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה בזמן השהות בחו"ל  גם לאחר 3 חודשים.

אישה שמקבלת קצבת זקנה כעקרת בית אינה זכאית להמשיך ולקבל את קצבת הזקנה שלה מעבר ל-3 חודשים.

מקבלת קצבת זקנה, אם את מתכוונת לצאת מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים, עלייך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי. יציאתך לחו"ל עלולה ליצור לך חובות שתחויבי להחזירם למוסד לביטוח לאומי.

לא תשולם קצבה למי שנמצא במדינת אוייב.