אישה המקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית אינה זכאית:


עקרת בית שמקבלת קצבת אזרח ותיק בגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק) אינה זכאית לתוספות הבאות:

  • תוספת בעד בן זוג
  • תוספת בעד ילד
  • תוספת ותק

עקרת בית שמקבלת קצבת אזרח ותיק  בגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק) ומתאלמנת, אינה זכאית ל:

  • תוספת בעד ילד
  • מחצית קצבת שאירים בזכות בעלה המנוח, אבל יש לה אפשרות לבחור בין קצבת השאירים המלאה לבין קצבת אזרח  ותיק המלאה המגיעה לה.