הפסקה בהעסקת עובדים תושבי חוץ


בעבור החודשים שבהם לא התבצעה העסקת עובדים תושבי חוץ, יש לרשום בטופס הדין וחשבון קוד דיווח 5 = אי העסקה.

מעסיק שהפסיק להעסיק עובדים תושבי חוץ, ירשום בטופס הדין וחשבון קוד דיווח 9 = הפסקת ההעסקה, או יודיע בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיק הניכויים של עסקו על הפסקת ההעסקה.