פתיחת תיק ניכויים להעסקת עובדים תושבי חוץ


הרישום של העובד תושב החוץ בביטוח הלאומי ייעשה באופן הבא:

  • מי שהתחיל להעסיק לראשונה עובד או עובדים בעסק ושהם תושבי חוץ - חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה בתוך שבועיים מיום התחלת ההעסקה, ולציין שהוא מעסיק תושב חוץ.
    (אם העובד הוא תושב הרשות הפלשתינאית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב”אזור”, על המעסיק לציין זאת).

    המוסד לביטוח לאומי יקבל באופן אוטומטי את המידע אודות פתיחת התיק ואת מספרו ממס הכנסה, ויפתח תיק למעסיק החדש גם בביטוח הלאומי.

  • מי שמעסיק כבר עובד או עובדים שהם תושבי ישראל (ומדווח בעבורם בתיק הניכויים שנפתח לו במוסד לביטוח לאומי) והחל להעסיק לראשונה עובדים תושבי חוץ - חייב להודיע בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיק הניכויים של עסקו על התחלת העסקת העובד תושב החוץ.
    (אם העובד הוא תושב הרשות הפלשתינאית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב”אזור”, על המעסיק לציין זאת).

 כאשר יתקבל המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ במוסד לביטוח לאומי, ישלח הביטוח הלאומי למעסיק בדואר:
-  הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ
-  פנקס המכיל טופסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.

למעסיק חדש יישלח בנוסף על כך:
-  הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם, ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
-  שאלון להשלמת פרטים, שאותו צריך המעסיק למלא ולשלוח בחזרה למוסד לביטוח לאומי.