תורם איברים


​פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איברים

אדם שבעודו בחיים תרם איבר בישראל לשם השתלתו בגופו של אדם אחר,  זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה של 36 חודשים, אם הוא עונה על שני התנאים האלההנתרם תושב ישראל  והתרומה בוצעה בשנת 2010 ואילך. 

תקופת הפטור מתחילה ב-1 בינואר של השנה שלאחר השנה שבה בוצעה התרומה.  
לדוגמה: אם התרומה בוצעה באפריל 2018 הזכאות לפטור תהיה מינואר 2019 עד דצמבר 2021. 

איך מקבלים את הפטור? 
ביטוח לאומי מקבל ממשרד הבריאות את רשימת התורמים הזכאים לפטור.
שכיר ופנסיונר צריכים לשלוח טופס 100 מודפס עבור שנה קודמת. את הטופס יש לשלוח למייל:trumutbb@nioi.gov.il 
או לפקס 02-6515471.

למידע נוסף לחץ כאן