שחקנים


שחקן יקר, שחקנית יקרה,

הביטוח הלאומי וארגון השחקנים בישראל שמחים ליידע אתכם על הזכויות המגיעות לכם מהביטוח הלאומי.

​אמן אשר עוסק בהופעה אמנותית או בידורית, או בהנחיה במופע, לרבות משחק, שירה וכד', וכן בהופעה אמנותית לצורך הקלטה או צילום, יש לו הסכם עבודה בכתב לתקופה של 3 חודשים או לסדרה של 5 הופעות לפחות, ייחשב לעובד שכיר לעניין ביטוח לאומי.

האמן יהיה זכאי לכל הקצבאות המגיעות לעובד שכיר, כמו דמי אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה, זכויות עקב פשיטת רגל של המעסיק ועוד.

המקום שבו מופיע האמן חייב לפי חוק הביטוח הלאומי לנכות במקור משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, ולהעביר את דמי הביטוח לביטוח הלאומי, כולל החלק של המעסיק והחלק של העובד.

זכאות לדמי אבטלה

אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא תקופת עבודה של 12 חודשים לפחות מתוך 18 החודשים שקדמו לאבטלה, כמו כן עליך להתייצב בלשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך. לידיעתך, ימי הזכאות לדמי האבטלה משתנים בהתאם לגיל השחקן ומספר ילדיו.

הגשת תביעה לדמי אבטלה

לקבלת דמי אבטלה יש להגיש תביעה לדמי אבטלה.

שחקן שכיר שיש לו תלושי שכר יצרף לתביעה אישור מהמעסיק על הפסקת עבודתו.
שחקן שלא מדווח כשכיר ואין לו תלושי שכר
, יצרף לתביעה את האישורים הבאים:

  • אישור מהמקום שבו הופיע הכולל פירוט של חודשי ההעסקה וגובה השכר החודשי.
  • הצהרה חתומה על ידו, עם פרטי התקופה שבה עבד, המקום שבו עבד וסיבת הפסקת העבודה.
  • במקרה של הפסקת עבודה זמנית - יש לצרף הצהרה על תאריך חזרה משוער.

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכלו לבדוק את זכאותך לדמי אבטלה ואת סכום דמי האבטלה המגיע לך.

זכאות לגמלה לשמירת היריון ולדמי לידה

הזכאות לגמלה לשמירת היריון ולדמי לידה מותנית בצבירת תקופת אכשרה (חודשים שבהם עבדת ושולמו בעבורך דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות).

הגשת תביעה לשמירת הריון או לדמי לידה

לקבלת הקצבה יש להגיש תביעה לדמי לידה או לגמלה לשמירת היריון.

לתביעה יש לצרף אישור מהמקום שבו הופעת, הכולל פירוט של חודשי ההעסקה וגובה השכר החודשי.
לרשותך מחשבונים שבאמצעותם תוכלי לבדוק את זכאותך לדמי לידה ואת סכום דמי הלידה או גמלה לשמירת היריון המגיעים לך.

החזר דמי ביטוח למי שרשום כעובד עצמאי

אם המקום שבו הופעת ניכה במקור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסתך שדווחה גם למס הכנסה - עליך לפנות למחלקת ביטוח וגבייה בביטוח הלאומי, בצירוף טופס 857 של מס הכנסה, כדי שלא תחויב בתשלום דמי ביטוח על הכנסה זו. כך תוכל למנוע אפשרות שתחויב פעמיים בתשלום דמי ביטוח על אותה הכנסה.

לידיעתך,

  • הזכויות של שחקן שמוגדר לפי חוק הביטוח הלאומי כעובד שכיר, חלות על שחקן שחבר בשח"ם וגם על שחקן שאינו חבר בשח"ם, ותנאי זכאותם לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי זהים.
  • התנאים המלאים להכרה בשחקן כעובד שכיר הם בהתאם לסעיף 13 לצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים על פי חוק הביטוח הלאומי.
  • אם מעסיקך לא משלם עבורך דמי ביטוח, אתה מתבקש לפנות למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, בצירוף מסמכים המאשרים שהופעת כאמן. ניתן לשלוח את המסמכים גם באתר