תנאי זכאות


כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, עליך לענות על חמשת תנאי הזכאות האלה:

באפשרותך להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד

תנאי ראשון – גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל והגעת לגיל הפרישה.

אם קיבלת מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגעת לגיל הפרישה, תוכל להיות זכאי לגמלת הסיעוד אם עלית לפי חוק השבות או אם קיבלת סל קליטה ממשרד הקליטה.

תנאי שני – הכנסות

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך. סכום ההכנסה משתנה בהתאם למצב המשפחתי שלך.

חישוב הכנסות כאשר שני בני הזוג סיעודיים
אם שני בני הזוג סיעודיים, נחבר את ההכנסות של שני בני הזוג, נחלק ב 2 והתוצאה שתתקבל תיחשב כאילו מדובר בהכנסה של יחיד לבדיקת ההכנסות.

לדוגמה: ההכנסה של שני בני הזוג היא 18,600 ש"ח. הזכאות של כל אחד תיבחן לפי הכנסה של 9,300 ש"ח. שני בני הזוג עוברים את מבחן ההכנסה, כיוון שיחיד יכול להרוויח עד 10,551 ש"ח .

מצב משפחתיסכום ההכנסהזכאות לגמלה
יחידעד 10,551 ש"ח גמלה מלאה
יחידמ-10,551 ש"ח עד 15,827 ש"ח
גמלה מופחתת ב-50%
יחידמעל 15,827 ש"ח אין זכאות לגמלה
זוגעד 15,827 ש"ח גמלה מלאה
זוגמ-15,827 ש"ח עד 23,740 ש"ח גמלה מופחתת ב-50%
זוגמעל 23,740 ש"ח אין זכאות לגמלה
 סכום ההכנסה מעודכן ל- 01.01.2020

למידע על ההכנסות שנלקחות בחשבון ושלא נלקחות בחשבון בבדיקת ההכנסות – לחץ כאן.

תנאי שלישי – אתה זקוק לעזרת הזולת במידה רבה

אתה זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או שאתה זקוק להשגחה בביתך למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך.

לצורך הבדיקה התפקודית, תגיע לביתך אחות שתבדוק את מצבך, למידע נוסף על הבדיקה בבית לחץ כאן.

תנאי רביעי – מגורים

לגמלת סיעוד זכאי מי שמתגורר בביתו או בדיור מוגן.

מתגורר במוסד סיעודי

אם אתה מתגורר במוסד סיעודי תוכל להיות זכאי לגמלה רק אם אתה שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים.

לא תהיה זכאי לגמלה אם אתה נמצא במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי, או במוסד בו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על חשבון גוף ציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה).

אם התחלת לקבל גמלת סיעוד ואתה מעוניין להתגורר בבית אבות, עליך למלא טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלך, כדי לבדוק את המשך זכאותך לגמלה.

אשפוז בבית חולים

  • זכאי לגמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי - יוכל להמשיך ולקבל את הגמלה בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז בלבד.
  • אם אינך מקבל גמלת סיעוד, ואתה מאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בחודש הקרוב -  תוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי. לבקשה יש לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא: "סיכום ביניים".

תנאי חמישי – אתה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי

אם אתה מקבל אחת מהקצבאות הבאות, תצטרך לבחור בין הקצבה שאתה מקבל לבין גמלת הסיעוד:

  1. קצבה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.
  2. קצבה ממשרד הביטחון: הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או הטבה של ליווי.

שים לב, אם אתה מקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים, תוכל לקבל אותה ביחד עם גמלת הסיעוד מביטוח לאומי.