ניכויים מתשלום הקצבה


מההענקה המשולמת לך, ינוכו התשלומים, הניתנים לך בהכשרה המקצועית, פרט להחזר הוצאות נסיעה.