משתתף בהכשרה מקצועית


האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח-אדם במשרד הכלכלה מקיים קורסים להכשרה ולהסבה מקצועית במגוון רמות ומקצועות.

שירות התעסוקה מפנה להכשרה מקצועית מובטלים חסרי מקצוע או בעלי מקצוע בלתי נדרש למגוון של הכשרות מקצועיות, כדי שירכשו מקצוע חדש, ויגדילו את אפשרויות התעסוקה שלהם.

סכום דמי האבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית

למובטל שלומד בהכשרה מקצועית ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא, ובניכוי התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית.

תקופת הזכאות לדמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית

  • זכאי לדמי אבטלה המשתתף בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן לימודיו לתקופה שלא עולה על מספר ימי האבטלה המרביים המגיעים לו.
  • זכאי לדמי אבטלה המשתתף בהכשרה מקצועית והשכלתו נמוכה מ-12 שנות לימוד, יהיה זכאי בזמן לימודיו לדמי אבטלה גם עבור התקופה שעולה על ימי האבטלה המרביים המגיעים לו, אך לא יותר מ- 138 ימים.

הכשרה מקצועית לנשים בגילאי 57 -67

נשים שנולדו מ- 1.1.1960 ואילך, יהיו זכאיות מינואר 2022 לקבל דמי אבטלה עבור 300 ימים לכל היותר (במקום 175 ימים כפי שהיה עד כה). להלן מידע לגבי אכשרה מקצועית לנשים אלה:

הכשרה מקצועית לנשים בגילאי 57 - 60

  • מי שתשתתף בהכשרה מקצועית- תקבל דמי אבטלה בשיעור  של 100%.
  • מי שתסרב להשתתף בהכשרה מקצועית במהלך 175 הימים הראשונים: תישלל זכאותה לאבטלה במשך 90 ימים + יופחתו 30 ימים מימי הזכאות לדמי אבטלה (כלומר תהיה זכאית ל- 270 ימים).
  • מי שתסרב להשתתף בהכשרה מקצועית מהיום ה-176 ואילך- תישלל זכאותה לדמי אבטלה ליתרת הימים שנותרו לה.

הכשרה מקצועית לנשים בגילאי 60 – 67

  • מי שתשתתף בהכשרה מקצועית - תקבל דמי אבטלה בשיעור של 100%.
  • מי שתסרב להשתתף בהכשרה מקצועית - תמשיך לקבל דמי אבטלה כרגיל.