מובטל העובד בשכר נמוך או שפתח עסק עצמאי


מענק למובטל העובד בשכר נמוך

מי זכאי למענק?

מובטל שנותרו לו ימי אבטלה, והתחיל לעבוד בעבודה חדשה שהשכר היומי הממוצע בה נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו ליום, יהיה זכאי למענק אם עבד בעבודה זו 25 ימים לפחות ב-50% משרה לפחות.
ימי העבודה לא חייבים להיות רצופים בחודש אחד, ולא חייבים להיות ממעסיק אחד.

סכום המענק

סכום המענק יהיה ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לו ליום, אם לא היה עובד בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו היומי הממוצע מהעבודה בשכר הנמוך.

לדוגמה:

מובטל שזכאי לדמי אבטלה בסך 6,000 ש"ח בחודש (240 ש"ח דמי אבטלה ליום כפול 25 ימים),
החל לעבוד בשכר של 4,000 ש"ח (160 ש"ח כפול 25 ימים),
יפסיק לקבל דמי אבטלה ויהיה זכאי למענק בסך 4,000 ש"ח בחודש על פי החישוב הבא:
4,000 = 25 x (240-160/2) 

בחודש זה הכנסותיו מעבודה וממענק יהיו 8,000 ש"ח.

סכום המענק המרבי ליום

סכום המענק ליום לא יעלה על הההפרש שבין השכר היומי הממוצע שלפיו חושבו דמי האבטלה, לבין השכר היומי הממוצע מהעבודה בשכר הנמוך.

לדוגמה:

השכר היומי הממוצע שלפיו חושבו דמי האבטלה: 405 ש"ח
השכר היומי הממוצע מהעבודה בשכר נמוך: 160 ש"ח
סכום המענק המרבי ליום לא יעלה על 245 ש"ח (245=405-160)

תקופת הזכאות למענק

תקופת הזכאות למענק היא בהתאם ליתרת ימי האבטלה המרביים של המובטל בשנת אבטלה בתוקף, ובכל מקרה תשלום המענק לא יעלה על 100 ימים.

בחישוב ימי הזכאות למענק לא יובאו בחשבון ימי האבטלה ששולמו למובטל ב-30 הימים הראשונים להתייצבותו הראשונה בשירות התעסוקה, לפני שהתחיל לעבוד בעבודה בשכר נמוך.

לדוגמה:

ימי אבטלה מרביים שנקבעו למובטל: 138
ימי אבטלה ששולמו למובטל ב-11 החודשים האחרונים שקדמו לתחילת עבודתו בשכר נמוך: 80
ימי אבטלה ששולמו למובטל ב-30 הימים הראשונים של שנת האבטלה: 20 
ימי הזכאות למענק: 78=138-80+20

מומלץ להתחיל לעבוד בעבודה בשכר נמוך מיד בסמוך להתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה, כדי שמספר ימי הזכאות למענק לא יופחת, או כדי שיופחת מספר נמוך יותר של ימי זכאות.

שים לב,

 

הימים שעבורם שולם המענק אינם נספרים כימי אבטלה, ואינם מופחתים מיתרת התקופה המרבית לדמי אבטלה המגיעה למובטל. לפיכך, אם ניצלת את ימי זכאותך למענק, ונותרו לזכותך ימי אבטלה, תוכל לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה ולקבל דמי אבטלה עבור יתרת ימי האבטלה עד לסיום תקופת האבטלה, בניכוי הכנסות אם יהיו לך.

הגשת תביעה למענק

את התביעה יש להגיש על גבי טופס תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך.

אפשר להגיש את התביעה עם המסמכים הנלווים גם באתר הביטוח הלאומי או באמצעות הפקס של הסניף, ואין חובה להגיש מסמכים מקוריים.
עם זאת, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש ממך להציג מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.

 

שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי

מי שהתחיל לקבל דמי אבטלה, והחליט לפתוח עסק עצמאי לפני שניצל את מלוא תקופת הזכאות שלו לדמי האבטלה, זכותו לדמי אבטלה תישמר, אם העסק שפתח נסגר בתוך 24 חודשים.

כדי לממש את הזכות לדמי אבטלה, עליו לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה בסמוך לסגירת העסק.

דוגמה:

תקופת הזכאות לאבטלה: מ- 1/10/2017 עד 30/09/2018
תאריך פתיחת תיק עצמאי: 1/12/2017
תקופת פעילות העסק העצמאי: מ- 1/12/2017 עד 31/10/2018
ימי אבטלה מרביים: 138
ימי אבטלה ששולמו עד למועד פתיחת העסק: 50
ימי אבטלה שנותרו: 88

מכיוון שפתיחת העסק היתה בתקופת האבטלה, ותקופת פעילות העסק היתה קצרה מ-24 חודשים, נשמרת הזכות לדמי אבטלה.

כדי לממש את הזכות לדמי האבטלה, יש לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה החל מ-1/11/2018 ולממש את 88 ימי האבטלה שנותרו עד 31/8/2019. לאחר ה-31/8/2019 לא ניתן לקבל דמי אבטלה עבור ימי האבטלה שלא נוצלו.