איך מגישים תביעה?


לפני הגשת התביעה והמסמכים לביטוח הלאומי, חשוב להתייצב בשירות התעסוקה בהקדם, מיד לאחר הפסקת העבודה. הרישום בשירות התעסוקה וההתייצבות בו הם תנאים הכרחיים לקבלת דמי אבטלה.

מידע על קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה בעקבות המלחמה, מתפרסם באתר שירות התעסוקה.

מי שצריך להגיש תביעה לדמי אבטלה - יכול למלא טופס מקוון משותף לביטוח לאומי ושירות התעסוקה. הגשת טופס זה מהווה גם רישום ראשוני לשירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

את התביעה והמסמכים עליך להגיש בתוך 12 חודשים, מהיום שבו התייצבת לראשונה בשירות התעסוקה.
שים לב, גם אם חסרים לך תלושי שכר או מסמכים, עליך להגיש את התביעה והמסמכים שברשותך בתוך 12 החודשים, מהיום שבו התייצבת לראשונה בשירות התעסוקה.
אם תגיש את התביעה לאחר מועד זה, ישולמו לך דמי אבטלה רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה, ובתנאי שבתקופה זו  ענית על תנאי הזכאות.


מסמכים שצריך להגיש

 1. פירוט שכר - עליך לוודא שהמעסיק שידר לנו טופס 100 (נתוני השכר שלך), אם לא יש לצרף אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ועל השכר או תלושי שכר של 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה. חובה לצרף תלושי שכר של 6 חודשי העבודה האחרונים, כולל תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.
  אם עבדת אצל שני מעסיקים או יותר עליך לצרף תלושי שכר מכל המעסיקים, גם אם אתה ממשיך לעבוד אצל אחד או יותר מהם.
 2. אישור מהמעסיק המציין את סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה, עם חתימה וחותמת של המעסיק.
  אם התפטרת מהעבודה ויש הצדקה להתפטרות, נא המצא את האישורים המתאימים.
  אם אתה נמצא בחופשה ללא תשלום, לפחות 30 ימים, עליך לצרף אישור מהמעסיק המציין את תקופת החופשה ללא תשלום הצפויה, ואת יתרת ימי החופשה המגיעים לך, אם יש. אם ניצלת את כל יתרת ימי החופשה לפני היציאה לחופשה ללא תשלום, המעסיק נדרש לציין שאין לך יתרת ימי חופשה.
 3. מסמכים נוספים שיש לצרף:
  • מי שהשתחרר מצה"ל בשנה וחצי האחרונות - תעודת שחרור מצה"ל או מסמך צבאי אחר.
   יש לוודא שבתעודה או במסמך רשומים תאריך הגיוס ותאריך השחרור.
  • מי שפטור מצה"ל והוא בן 20-18 - תצלום של תעודת פטור מצה"ל.
  • מי שסיים שירות לאומי - אישור מאגודה מורשית שהפנתה להתנדבות, עם רישום של תקופת השירות.
  • מי שסיים שירות לאומי - אזרחי - אישור מרשות השירות הלאומי אזרחי, עם רישום של תקופת השירות.
  • מי שהופנה להכשרה מקצועית - אישור משירות התעסוקה על הפניה לקורס ואישור ממוסד הלימודים/ מרכז ההכשרה על מספר ימי הלימוד, תאריכי ההתחלה והסיום של הקורס.
  • מי שמקבל פנסיה (קצבת פרישה) - תלוש פנסיה של החודש הראשון, שעבורו אתה מבקש דמי אבטלה.
  • מי שעובד כשכיר בתקופת האבטלה - תלוש שכר עבור כל חודש שבו אתה עובד.
   אם הפסקת לעבוד, עליך להודיע על כך למחלקת אבטלה בסניף הקרוב למקום מגוריך.
  • מי שפטור מתשלום מלא או חלקי של מס הכנסה - אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה.
אם לא תגיש לנו את האישורים או הפרטים שנדרשו ממך, אנו רשאים להשהות את הטיפול בתביעתך, או אף לדחותה.

 הגשת תביעה חוזרת

תביעה חוזרת לדמי אבטלה אפשר להגיש רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת. אם לא חלפו 12 חודשים, אין צורך להגיש תביעה חדשה, תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה במקביל להתייצבות בשירות התעסוקה, כל עוד נשארו לך ימי אבטלה לנצל.

בתביעה חוזרת חלים תנאי הזכאות כמו בכל תביעה.

על פי החוק, מובטלים שעדיין לא מלאו להם 40 שנה, והם מגישים יותר מתביעה אחת לדמי אבטלה בתוך 4 שנים, יופחתו להם תקופת תשלום דמי אבטלה וסכומי דמי האבטלה באופן הבא:

 • תקופת תשלום דמי האבטלה - התקופה המקסימלית עבור כל התביעות לדמי אבטלה לא תעלה על 180% ממספר הימים המרביים. כלומר מי שקיבל דמי אבטלה עבור כל הימים המרביים, ולאחר מכן הגיש בקשה נוספת לדמי אבטלה, ולא חלפו 4 שנים מיום תחילת הזכאות הקודמת, יקבל בפעם השנייה דמי אבטלה רק עבור 80% ממספר הימים שמגיעים לו. לאחר מכן הוא לא יהיה זכאי יותר לדמי אבטלה עד לתום 4 השנים.
 • סכום דמי האבטלה בתקופה הנוספת לא יעלה על 85% מדמי האבטלה המרביים.

הכללים האלה חלים גם על מובטל, שמקבל דמי אבטלה עבור תקופת השתתפות בהכשרה מקצועית.